وب‌سرویس تبدیل نقطه به آدرس / Reverse Geocoding

سرویس Reverse Geocoding

سرویس تبدیل موقعیت به آدرس - Reverse Geocoding API

از طریق وب‌سرویس تبدیل نقطه‌ی جغرافیایی به آدرس (Reverse Geocoding API ) به سادگی می‌توانید با ارسال طول و عرض جغرافیایی موردنظر، اطلاعاتی نظیر آدرس دقیق، نام محله، منطقه‌ی شهرداری، در طرح ترافیک بودن (تهران) و در طرح زوج و فرد بودن (تهران، مشهد، اصفهان) آن نقطه را دریافت کنید.
پیشنهاد می‌شود جهت آشنایی بیشتر با وب‌سرویس تبدیل پوینت به آدرس پستی مطلب تبدیل موقعیت به آدرس در پلتفرم نقشه نشان را در بلاگ نشان مطالعه کنید.

شیوه‌ی فراخوانی:
GET:
	https://api.neshan.org/v5/reverse?lat=LATITUDE&lng=LONGITUDE
Headers:
	Api-Key: YOUR_API_KEY
پارامتر های وروردی:
 • lat: عرض جغرافیایی (latitude)
 • lng: طول جغرافیایی (longitude)
فرمت پاسخ:
{
  "status": "OK",
  "formatted_address": "تهران، دکتر فاطمی، حجاب، سازمان آب، بین دائمی و عبداله زاده",
  "route_name": "سازمان آب",
  "route_type": "secondary",
  "neighbourhood": "فاطمي",
  "city": "تهران",
  "state": "استان تهران",
  "place": null,
  "municipality_zone": "6",
  "in_traffic_zone": "true",
  "in_odd_even_zone": "true",
  "village": null,
  "county": شهرستان تهران,
  "district": "بخش مرکزی شهرستان تهران",
}
اجزای این پاسخ بصورت زیر می‌باشند:
 • status: در صورت موفقیت‌آمیز بودن اجرای درخواست مقدار OK در آن قرار می‌گیرد.
 • formatted_address: آدرس کامل موقعیت مورد نظر شامل استان، شهر، محله و خیابان
 • route_name: نام خیابان انتهایی آدرس
 • route_type: نوع خیابان انتهایی آدرس
 • neighbourhood: نام محله (در صورت وجود)
 • city: نام شهر
 • state: نام استان
 • place: نام مکان عمومی که موقعیت انتخابی در آن قرار گرفته است (در صورت وجود)
 • municipality_zone: منطقه شهرداری (در صورت وجود)
 • in_traffic_zone: آیا نقطه‌ی موردنظر در طرح ترافیک قرار دارد؟
 • in_odd_even_zone: ایا نقطه‌ی موردنظر در طرح زوج و فرد قرار دارد؟
 • village: نام روستا (در صورت وجود) 
 • county: نام شهرستان
 • district: نام بخش
فهرست مطالب این صفحه