کیت توسعه Services

مستندات جامع اندروید

اس دی کی Services یک اس دی کی جهت سهولت استفاده از سرویس های نشان است. توسط اس دی کی Services میتوانید به راحتی از سرویس های جستجو، Geocoding، Reverse geocoding، مسیریابی، مسیریابی فروشنده دوره گرد، ماتریس فاصله و نگاشت نقطه روی نقشه استفاده نمایید.

جهت استفاده از اس دی کی Services باید dependency کتابخانه Retrofit را به پروژه اضافه نمایید:

        implementation 'com.squareup.retrofit2:retrofit:2.6.0'
  implementation 'com.squareup.retrofit2:converter-gson:2.6.0'
    

در ادامه نحوه استفاده از اس دی کی Services و صدا زدن سرویس ها به صورت مجزا ارائه شده است:

سرویس جستجو:

          new NeshanSearch.Builder("YOUR-API-KEY")
        .setLocation(new LatLng(32.12254, 52.365644))
        .setTerm("tehran")
        .build()
        .call(new Callback<NeshanSearchResult>() {

          @Override
          public void onResponse(Call<NeshanSearchResult> call, retrofit2.Response<NeshanSearchResult> response) {
            Log.d(TAG, response.body().toString());
          }

          @Override
          public void onFailure(Call<NeshanSearchResult> call, Throwable t) {
            Log.d(TAG, "ERROR");
          }
        });
    

جهت اطلاع از پارامترهای ورودی به صفحه وب سرویس جستجو مراجعه نمایید.

سرویس Geocoding:

          new NeshanGeoCoding.Builder("your-api-key", "مشهد")
        .build()
        .call(new Callback<NeshanGeoCodingResult>() {

          @Override
          public void onResponse(Call<NeshanGeoCodingResult> call, retrofit2.Response<NeshanGeoCodingResult> response) {
            Log.d(TAG, response.body().toString());
          }

          @Override
          public void onFailure(Call<NeshanGeoCodingResult> call, Throwable t) {
            Log.d(TAG, "ERROR");
          }
        });
    

جهت اطلاع از پارامترهای ورودی به صفحه تبدیل آدرس به نقطه جغرافیایی مراجعه نمایید.

سرویس Reverse geocoding:

          new NeshanGeoReverse.Builder("YOUR-API-KEY", new LatLng(32.12254, 52.365644))
        .build()
        .call(new Callback<NeshanGeoReverseResult>() {
          @Override
          public void onResponse(Call<NeshanGeoReverseResult> call, Response<NeshanGeoReverseResult> response) {
            Log.d(TAG, response.body().toString());
          }

          @Override
          public void onFailure(Call<NeshanGeoReverseResult> call, Throwable t) {
            Log.d(TAG, "Error");
          }
        });
    

جهت اطلاع از پارامترهای ورودی به صفحه وب سرویس تبدیل نقطه به آدرس مراجعه نمایید.

سرویس مسیریابی:

          new NeshanDirection.Builder("YOUR-API-KEY", "car", new LatLng(32.12254, 52.365644), new LatLng(32.13254, 52.364644))
        .setAlternative(true)
        .setAvoidOddEvenZone(true)
        .build()
        .call(new Callback<NeshanDirectionResult>() {
          @Override
          public void onResponse(Call<NeshanDirectionResult> call, Response<NeshanDirectionResult> response) {
            Log.d(TAG, response.body().toString());
          }

          @Override
          public void onFailure(Call<NeshanDirectionResult> call, Throwable t) {
            Log.d(TAG, "Error");
          }
        });
    

جهت اطلاع از پارامترهای ورودی به صفحه وب‌ سرویس مسیریابی و تخمین زمان سفر مراجعه نمایید.

سرویس مسیریابی فزوشنده دوره گرد:

          ArrayList<LatLng> latLngs = new ArrayList<>();
    LatLng latLng = new LatLng(36.330531, 59.547346);
    LatLng latLng1 = new LatLng(36.3277358, 59.538721);
    LatLng latLng2 = new LatLng(36.320416, 59.5504593);
    LatLng latLng3 = new LatLng(36.3235829, 59.5300197);

    LatLng latLng4 = new LatLng(36.344201, 59.5704185);
    LatLng latLng5 = new LatLng(36.345912, 59.5759414);
    LatLng latLng6 = new LatLng(36.3383835, 59.579309);
    LatLng latLng7 = new LatLng(36.3312943, 59.567930);

    LatLng latLng8 = new LatLng(36.3147656, 59.519708);
    LatLng latLng9 = new LatLng(36.3166185, 59.511866);
    LatLng latLng10 = new LatLng(36.306688, 59.507975);
    LatLng latLng11 = new LatLng(36.302316, 59.515935);

    latLngs.add(latLng);
    latLngs.add(latLng1);
    latLngs.add(latLng2);
    latLngs.add(latLng3);
    latLngs.add(latLng4);
    latLngs.add(latLng5);
    latLngs.add(latLng6);
    latLngs.add(latLng7);
    latLngs.add(latLng8);
    latLngs.add(latLng9);
    latLngs.add(latLng10);
    latLngs.add(latLng11);

    new NeshanTravelingSalesman.Builder("YOUR-API-KEY")
        .setWayPoints(latLngs)
        .setRoundTrip(true)
        .setSourceIsAnyPoint(false)
        .setLastIsAnyPoint(false)
        .build()
        .call(new Callback<NeshanTravelingSalesmanResult>() {
          @Override
          public void onResponse(Call<NeshanTravelingSalesmanResult> call, retrofit2.Response<NeshanTravelingSalesmanResult> response) {
            Log.d(TAG, response.body().toString());
          }

          @Override
          public void onFailure(Call<NeshanTravelingSalesmanResult> call, Throwable t) {
            Log.d(TAG, "ERROR");
          }
        });
    

جهت اطلاع از پارامترهای ورودی به صفحه وب سرویس مسیریابی فروشنده دوره گرد مراجعه نمایید.

سرویس ماتریس فاصله:

          new NeshanDistanceMatrix.Builder("YOUR- API-KEY"
        , "car"
        , true
        , new ArrayList<>(Arrays.asList(new LatLng(36.299394, 59.606211), new LatLng(36.297950, 59.604258), new LatLng(36.297206, 59.603507)))
        , new ArrayList<>(Arrays.asList(new LatLng(36.299394, 59.606211), new LatLng(36.297950, 59.604258), new LatLng(36.297206, 59.603507))))
        .build()
        .call(new Callback<NeshanDistanceMatrixResult>() {
          @Override
          public void onResponse(Call<NeshanDistanceMatrixResult> call, Response<NeshanDistanceMatrixResult> response) {
            Log.d(TAG, response.body().toString());
          }

          @Override
          public void onFailure(Call<NeshanDistanceMatrixResult> call, Throwable t) {
            Log.d(TAG, "Error");
          }
        });
    

جهت اطلاع از پارامترهای ورودی به صفحه وب سرویس ماتریس فاصله مراجعه نمایید.

سرویس نگاشت نقطه بر نقشه:

          new NeshanMapMatching.Builder("YOUR-API-KEY", new ArrayList<>(Arrays.asList(new LatLng(36.299394, 59.606211), new LatLng(36.297950, 59.604258), new LatLng(36.297206, 59.603507))))
        .build()
        .call(new Callback<NeshanMapMatchingResult>() {
          @Override
          public void onResponse(Call<NeshanMapMatchingResult> call, Response<NeshanMapMatchingResult> response) {
            Log.d(TAG, response.body().toString());
          }

          @Override
          public void onFailure(Call<NeshanMapMatchingResult> call, Throwable t) {
            Log.d(TAG, "Error");
          }
        });
    

جهت اطلاع از پارامترهای ورودی به صفحه وب سرویس نگاشت نقطه بر نقشه مراجعه نمایید.