وب‌سرویس نگاشت نقطه بر نقشه

سرویس Map Matching

سرویس نگاشت نقطه بر نقشه (Map Matching API) تعدادی نقاط ورودی را به محتمل‌ترین مسیری که این نقاط نشان‌دهنده آن هستند، نگاشت میکند.

شیوه‌ی فراخوانی:
GET:
  https://api.neshan.org/v1/map-matching?path=36.299394,59.606211|36.297950,59.604258|36.297206,59.603507
Headers:
  Api-Key: YOUR_API_KEY
پارامتر های وروردی:
 • path: نقاطی که باید به یک مسیر نگاشت شوند. هر کدام از این نقاط با علامت پایپ ( | ) از یکدیگر جدا شده‌اند.مختصات هر نقطه به فرم latitude,longitude حداقل تعداد نقاط ورودی برابر با 2 است در غیر این صورت خطای 470 برگردانده می‌شود.
GET:
	https://api.neshan.org/v3/direction?parameters
Headers:
	Api-Key: YOUR_API_KEY
فرمت پاسخ:
{
	"snappedPoints": [
  	{
    	"location": {
      	"latitude": 36.299336,
      	"longitude": 59.606256
    	},
    	"originalIndex": 0
  	},
  	{
    	"location": {
      	"latitude": 36.297886,
      	"longitude": 59.604335
    	},
    	"originalIndex": 1
  	},
  	{
    	"location": {
      	"latitude": 36.297218,
      	"longitude": 59.603496
    	},
    	"originalIndex": 2
  	}
	]
}
اجزای این پاسخ بصورت زیر می‌باشند:
 • snappedPoints: لیستی از نقاطی است که نقاط ورودی به آنها نگاشت شده‌اند. تعداد این نقاط حداکثر برابر با تعداد نقاط ورودی است. از نقاط ورودی که قابل نگاشت شدن به هیچ مسیری نیستند صرف‌ نظر می‌شود. اجزای هر نقطه به صورت زیر است:هر element به صورت زیر است:
  • location: محل نقطه که با دو مقدار latitude و longitude مشخص می‌شود
  • originalIndex: اندیسی است که مشخص میکند این نقطه نگاشت کدام یک از نقاط ورودی است. شماره اندیس‌ها از 0 شروع میشود و برای n ورودی حداکثر n-1 است.

نکته: در صورتی که تعداد زیادی از نقاط قابلیت نگاشت شدن نداشته باشند خطای 404 برگردانده می‌شود.