تغییر جهت دوربین (Bearing) – کاتلین

مستندات جامع اندروید

نسخه 1.0.3

هدف این بخش از پروژه تغییر جهت دوربین (از حالتی که دوربین به سمت شمال نقشه است به جهت‌های دیگر) است.

activity_camera_bearing.xml:

در این صفحه، علاوه بر المان نقشه نشان، یک ConstraintLayout دیگر نیز وجود دارد که درون آن یک CircularSeekBar و چهار TextView وجود دارد. در TextView ها عبارت‌های شمال، شرق، جنوب و غرب نوشته شده است. المان CircularSeekBar نیز در کلاس CircularSeekBar.kt تعریف شده است.

      <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<android.support.constraint.ConstraintLayout
  xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  tools:context=".activity.ChangeCameraBearing">

  <org.neshan.mapsdk.MapView
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:id="@+id/map"/>

  <ToggleButton
    android:checked="true"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:textColor="@color/toggle_button_text_color"
    android:textOff="تغییر جهت دوربین"
    android:textOn="تغییر جهت دوربین"
    android:elevation="8dp"
    android:paddingStart="8dp"
    android:paddingEnd="8dp"
    android:drawableStart="@drawable/ic_change_tilt"
    android:drawableTint="@color/toggle_button_text_color"
    android:drawablePadding="8dp"
    android:background="@drawable/toggle_button_bg"
    android:layout_marginBottom="8dp"
    app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    tools:targetApi="m"
    android:onClick="toggleCameraRotation"/>

  <android.support.constraint.ConstraintLayout
    android:layout_width="250dp"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:orientation="vertical"
    android:gravity="center"
    android:background="@drawable/rounded_white_bg"
    android:padding="16dp"
    android:layout_marginTop="32dp"
    android:layout_marginStart="64dp"
    android:layout_marginEnd="64dp"
    app:layout_constraintTop_toTopOf="parent"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent">

    <TextView
      android:id="@+id/north_label"
      android:layout_width="wrap_content"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:textColor="@color/textPrimaryColor"
      android:text="شمال"
      app:layout_constraintTop_toTopOf="parent"
      app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
      app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"/>

    <TextView
      android:id="@+id/south_label"
      android:layout_width="wrap_content"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:textColor="@color/textPrimaryColor"
      android:text="جنوب"
      app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
      app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
      app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"/>

    <TextView
      android:id="@+id/west_label"
      android:layout_width="wrap_content"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:textColor="@color/textPrimaryColor"
      android:text="غرب"
      app:layout_constraintTop_toTopOf="parent"
      app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
      app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"/>

    <TextView
      android:id="@+id/east_label"
      android:layout_width="wrap_content"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:textColor="@color/textPrimaryColor"
      android:text="شرق"
      app:layout_constraintTop_toTopOf="parent"
      app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
      app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"/>

    <org.neshan.sample.starter.custom_view.CircularSeekBar
      android:id="@+id/bearing_seek_bar"
      android:layout_width="100dp"
      android:layout_height="100dp"
      app:cs_move_outside_circle = "true"
      app:cs_max = "360"
      app:cs_progress = "0"
      app:cs_circle_style = "round"
      app:cs_circle_stroke_width = "16dp"
      app:cs_pointer_stroke_width = "16dp"
      app:cs_circle_color = "@color/darkPrimaryColor"
      app:cs_circle_progress_color = "@color/lightPrimaryColor"
      app:cs_pointer_color = "@color/accentColor"
      android:layout_marginTop="8dp"
      android:layout_marginBottom="8dp"
      app:layout_constraintTop_toBottomOf="@id/north_label"
      app:layout_constraintBottom_toTopOf="@id/south_label"
      app:layout_constraintStart_toEndOf="@id/west_label"
      app:layout_constraintEnd_toStartOf="@id/east_label"/>

  </android.support.constraint.ConstraintLayout>

</android.support.constraint.ConstraintLayout>
    

CameraBearingActivity.kt:

متد initLayoutRefrences جهت مقداردهی اولیه کردن به تمامی المان‌های مربوط به رابط کاربری نوشته شده‌است. به دلیل این که لازم است تا المان اندرویدی نقشه نشان ابتدا به طور کامل ایجاد شود و سپس با آن تعامل برقرار شود (متدهای مختلف بر روی المان نقشه اجرا شود)، تمامی متدهای مربوط به رابط کاربری باید در متد onStart انجام شوند.

      override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
    super.onCreate(savedInstanceState)
    setContentView(R.layout.activity_camera_bearing)
  }

  override fun onStart() {
    super.onStart()
    // everything related to ui is initialized here
    initLayoutReferences()
  }
    

بر روی bearingSeekBar یک CircularSeekBarChangeListener ست شده است و هنگامی که تابع onProgressChanged صدا زده می‌شود، مقدار progress این تابع به ورودی متد setBearing – که بر روی شی map صدا زده می‌شود – داده می‌شود. این متد تغییر جهت دوربین را پیاده‌سازی کرده است.

برای همگام‌سازی زمانی که جهت نقشه، با استفاده از gestureهای از پیش‌تعریف شده بر روی نقشه تغییر می‌کند با درجه ‌ی نشان داده شده بر روی SeekBar موجود در رابطه کاربری، یک OnCameraMoveListener بر روی map ست می‌شود. در متد Listener مقدار تغییر جهت نقشه به مقدار قابل نمایش بر روی SeekBar تبدیل می‌شود. به این صورت که در صورتی که میزان تغییر جهت نقشه کمتر از ۰ درجه باشد، این مقدار با ۳۶۰ جمع شده و در غیر این صورت، همان مقدار تغییر جهت نقشه در نظر گرفته می‌شود.

برای نمایش این میزان تغییر بر روی SeekBar نخ رابط کاربری جدیدی ایجاد‌ می‌شود و فیلد progress بر روی bearingSeekBar مقداردهی می‌شود. دلیل استفاده از UIThread جدید در (تغییر زاویه دوربین) توضیح داده شده‌است.

      // Initializing layout references (views, map and map events)
  private fun initLayoutReferences() {
    initViews()

    initMap()

    // connect bearing seek bar to camera
    bearingSeekBar.setOnSeekBarChangeListener(object :
      CircularSeekBar.OnCircularSeekBarChangeListener {
      override fun onProgressChanged(
        circularSeekBar: CircularSeekBar?,
        progress: Float,
        fromUser: Boolean
      ) {
        // change camera bearing programmatically
        map.setBearing(progress, 0f)
      }

      override fun onStopTrackingTouch(seekBar: CircularSeekBar?) {}
      override fun onStartTrackingTouch(seekBar: CircularSeekBar?) {}
    })

    map.setOnCameraMoveListener {
      // updating seek bar with new camera bearing value
      if (map.bearing < 0) {
        cameraBearing = 180 + map.bearing + 180
      } else {
        cameraBearing = map.bearing
      }
      // updating own ui element must run on ui thread not in map ui thread
      runOnUiThread { bearingSeekBar.progress = cameraBearing }
    }
  }
    

هنگامی که ToggleButton موجود در رابط کاربری، در حالت انتخاب شده باشد، با استفاده از شی Settings  و مقداردهی فیلد isMapRotationEnabled با مقدار true امکان تغییر جهت دوربین فراهم می‌شود و در غیر این صورت، مقدار false به این فیلد داده می‌شود و امکان تغییر جهت دوربین غیرفعال می‌شود.

      fun toggleCameraRotation(view: View) {
    val toggleButton = view as ToggleButton
    map.settings.isMapRotationEnabled = toggleButton.isChecked
  }
    

فهرست مطالب این صفحه

فهرست مطالب این صفحه