Retrofit

مستندات جامع اندروید

نسخه 1.0.3

با استفاده از REST API می‌توانیم از وب‌سرویس‌های ارائه شده توسط زیرساخت نقشه نشان استفاده کنیم. لیست این وب‌سرویس‌ها و ساختار درخواست و پاسخی که از سرور دریافت می‌شود در لینک زیر آمده است:

وب‌سرویس‌های نشان

برای استفاده از REST API در اندروید کتابخانه‌های مختلفی وجود دارد، که در این بخش، به معرفی و نحوه استفاده از آن برای دریافت آدرس یک موقعیت جغرافیایی توسط وب‌سرویس «تبدیل موقعیت به آدرس» خواهیم پرداخت.

توضیح نحوه استفاده از این وب‌سرویس را می‌توانید از اینجا مطالعه کنید.

اگر بخواهیم آدرس موقعیت جغرافیایی زیر را به دست آوریم:

35.702918, 51.340880

درخواست ما باید از نوع GET و با آدرس زیر باشد:

پاسخ دریافت شده از سمت سرور:

      {
  "status": "OK",
  "neighbourhood": "طرشت",
  "municipality_zone": "2",
  "state": "استان تهران",
  "city": "تهران",
  "in_traffic_zone": false,
  "in_odd_even_zone": false,
  "route_name": "عزیزی",
  "route_type": "secondary",
  "place": null,
  "district": "بخش مرکزی شهرستان تهران",
  "formatted_address": "تهران، بزرگراه جناح، عزیزی، بین آزادی و سلطان محمدی",
  "village": null
}
    

در این پروژه می‌خواهیم آدرس نقطه‌ای که در وسط نقشه است و توسط ImageView مشخص میشود را از وب‌سرویس «تبدیل نقطه به آدرس» به دست آوریم و این آدرس را در بالای صفحه نمایش دهیم.

activity_api_retrofit.xml:

در این فایل که رابط‌ کاربری کلی این بخش از پروژه است، علاوه بر المان نقشه نشان، شامل این المان ها نیز می شود: یک ImageView که مشخص کننده وسط نقشه است. یک TextView جهت نمایش آدرس دریافت شده از سرور و یک ProgressBar که در زمان انتظار برای دریافت آدرس از سرور نمایش داده می شود.

      <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<androidx.coordinatorlayout.widget.CoordinatorLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
  tools:context=".activity.APIRetrofit">

  <org.neshan.mapsdk.MapView
    android:id="@+id/map"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent" />

  <ImageView
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_gravity="center"
    android:src="@drawable/ic_marker" />

  <androidx.cardview.widget.CardView
    android:id="@+id/cvAddressHolder"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginStart="24dp"
    android:layout_marginEnd="24dp"
    android:clickable="true"
    android:layout_alignParentBottom="true"
    android:layout_marginTop="32dp"
    android:focusable="true"
    android:paddingStart="16dp"
    android:paddingTop="8dp"
    android:paddingEnd="16dp"
    android:layout_gravity="top"
    android:paddingBottom="8dp"
    app:cardCornerRadius="16dp"
    app:cardElevation="8dp">

    <ProgressBar
      android:id="@+id/progressBar"
      android:layout_width="wrap_content"
      android:scaleY="0.5"
      android:scaleX="0.5"
      android:layout_gravity="center"
      style="@style/Widget.AppCompat.ProgressBar"
      android:layout_height="wrap_content"/>

    <TextView
      android:id="@+id/addressTitle"
      android:layout_width="match_parent"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:layout_margin="16dp"
      android:includeFontPadding="false"
      android:textSize="16sp"
      android:gravity="right"
      android:ellipsize="end"
      android:textStyle="bold" />

  </androidx.cardview.widget.CardView>

</androidx.coordinatorlayout.widget.CoordinatorLayout>
    

build.gradle (Module: app):

برای استفاده از کتابخانه Retrofit دو خط زیر را به لیست وابستگی‌های پروژه در این فایل اضافه می‌کنیم.

        implementation 'com.squareup.retrofit2:retrofit:2.3.0'
  implementation 'com.squareup.retrofit2:converter-gson:2.3.0'
    

AndroidManifest.xml :

برای استفاده از وب‌سرویس‌ها، دسترسی اینترنت را به لیست دسترسی‌های اپلیکیشن خود در این فایل اضافه کنید:

      <uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" />
    

NeshanAddress.java :

در این مرحله، مدل داده پاسخ سرور را می‌سازیم. دو نوع پاسخ ممکن است از سمت سرور دریافت شود، یک نمونه آن – زمانی که وب‌سرویس به درستی می‌تواند آدرس موقعیت جغرافیایی مورد نظر را به دست آورد. حالت دیگری نیز وجود دارد که وب‌سرویس نمی‌تواند آدرس مناسبی برای محل مورد نظر ما پیدا کند. فرض کنید درخواست ما درخواست زیر باشد:

در این حالت پاسخ سرور به صورت زیر است:

      {
	"status": "ERROR",
	"code": 470,
	"message": "Invalid argument!"
}
    

برای این که هر دو حالت پاسخ‌های سرور را بتوانیم مدیریت کنیم، مدلی میسازیم که تمامی متغیرهای مربوط به هر دو پاسخ را داشته باشد.

در این کلاس، ابتدا تمامی متغیرهای مربوط به پاسخ در هر دو حالت تعریف شده است و سپس برای هر حالت یک متد سازنده تعریف شده است. تمامی متدهای setter و getter نیز تعریف شده اند.

      package org.neshan.sample.starter.model;

import com.google.gson.annotations.SerializedName;

public class NeshanAddress {

  // when address is found
  @SerializedName("neighbourhood")
  private String neighbourhood;
  @SerializedName("address")
  private String address;
  @SerializedName("municipality_zone")
  private String municipality_zone;
  @SerializedName("in_traffic_zone")
  private Boolean in_traffic_zone;
  @SerializedName("in_odd_even_zone")
  private Boolean in_odd_even_zone;
  @SerializedName("city")
  private String city;
  @SerializedName("state")
  private String state;

  // when address is not found
  @SerializedName("status")
  private String status;
  @SerializedName("code")
  private Integer code;
  @SerializedName("message")
  private String message;


  public NeshanAddress(String neighbourhood, String address, String municipality_zone, Boolean in_traffic_zone, Boolean in_odd_even_zone, String city, String state) {
    this.neighbourhood = neighbourhood;
    this.address = address;
    this.municipality_zone = municipality_zone;
    this.in_traffic_zone = in_traffic_zone;
    this.in_odd_even_zone = in_odd_even_zone;
    this.city = city;
    this.state = state;
  }

  public NeshanAddress(String status, Integer code, String message) {
    this.status = status;
    this.code = code;
    this.message = message;
  }

  public String getNeighbourhood() {
    return neighbourhood;
  }

  public void setNeighbourhood(String neighbourhood) {
    this.neighbourhood = neighbourhood;
  }

  public String getAddress() {
    return address;
  }

  public void setAddress(String address) {
    this.address = address;
  }

  public String getMunicipality_zone() {
    return municipality_zone;
  }

  public void setMunicipality_zone(String municipality_zone) {
    this.municipality_zone = municipality_zone;
  }

  public Boolean getIn_traffic_zone() {
    return in_traffic_zone;
  }

  public void setIn_traffic_zone(Boolean in_traffic_zone) {
    this.in_traffic_zone = in_traffic_zone;
  }

  public Boolean getIn_odd_even_zone() {
    return in_odd_even_zone;
  }

  public void setIn_odd_even_zone(Boolean in_odd_even_zone) {
    this.in_odd_even_zone = in_odd_even_zone;
  }

  public String getCity() {
    return city;
  }

  public void setCity(String city) {
    this.city = city;
  }

  public String getState() {
    return state;
  }

  public void setState(String state) {
    this.state = state;
  }

  public String getStatus() {
    return status;
  }

  public void setStatus(String status) {
    this.status = status;
  }

  public Integer getCode() {
    return code;
  }

  public void setCode(Integer code) {
    this.code = code;
  }

  public String getMessage() {
    return message;
  }

  public void setMessage(String message) {
    this.message = message;
  }
}
    

RetrofitClientInstance.java :

برای انجام درخواست‌های تحت شبکه به یک REST API با استفاده از Retrofit، با استفاده از کلاس Retrofit.Builder یک شی از می‌سازیم و BASE_URL – که آدرس پایه وب‌سرویس است را به آن می‌دهیم.

      package org.neshan.sample.starter.network;

import retrofit2.Retrofit;
import retrofit2.converter.gson.GsonConverterFactory;

public class RetrofitClientInstance {

  private static Retrofit retrofit;
  private static final String BASE_URL = "https://api.neshan.org/v1/";

  public static Retrofit getRetrofitInstance() {

    // adding the created certPinner to OkHttpClient
    OkHttpClient client = new OkHttpClient.Builder()
        .build();

    if (retrofit == null) {
      retrofit = new retrofit2.Retrofit.Builder()
          .baseUrl(BASE_URL)
          .addConverterFactory(GsonConverterFactory.create())
          .addConverterFactory(GsonConverterFactory.create())
          .client(client)
          .build();
    }
    return retrofit;
  }
}
    

ReverseService.java :

نقاط پایانی (درخواست‌های مختلف به وب‌سرویس‌های مختلف نشان) را در این interface تعریف می‌کنیم.

در تعریف هر نقطه پایانی (Endpoint)، در خط اول کلید API خود را در سرآمد درخواست قرار داده‌ایم. در خط دوم مشخص کرده‌ایم که درخواست از نوع GET است. در خط سوم، نام متد، مقدار بازگشتی آن – که از نوع مدل داده‌ای است که در مراحل قبل ساختیم – و ورودی متد – که آدرس کامل درخواست ما است – را می‌دهیم.

      package org.neshan.sample.starter.network;

import org.neshan.sample.starter.model.NeshanAddress;

import retrofit2.Call;
import retrofit2.http.GET;
import retrofit2.http.Headers;
import retrofit2.http.Url;

public interface ReverseService {

  // TODO: replace "YOUR_API_KEY" with your api key
  @Headers("Api-Key: YOUR_API_KEY")
  @GET
  Call<NeshanAddress> getNeshanAddress(@Url String url);
}
    

APIRetrofit.java:

آدرس دریافت شده از یک موقعیت توسط وب سرویس، در متغیر neshanAddress ذخیره می‌شود.

در ادامه نیز المان‌های رابط کاربری تعریف شده است.

        //ui elements in bottom sheet
  private TextView addressTitle;
    

هنگامی که نقشه جابجا شود، ابتدا progressBar نمایش داده شده و سپس متد getReverseApi با استفاده از موقعیت فعلی نقشه صدا زده می شود که جلوتر این متد توضیح داده خواهد شد.

      private void initMap() {
    // Setting map focal position to a fixed position and setting camera zoom
    map.moveCamera(new LatLng(35.767234,51.330743), 0);
    map.setZoom(14, 0);

    map.setOnCameraMoveFinishedListener(i -> {
      runOnUiThread(() -> progressBar.setVisibility(View.VISIBLE));
      getReverseApi(map.getCameraTargetPosition());
    });
  }
    

در اینجا، علاوه بر دریافت المان نقشه، سایر المان‌های موجود در صفحه نیز دریافت می‌شود.

       // We use findViewByID for every element in our layout file here
  private void initViews(){
    map = findViewById(R.id.map);

    // UI elements in bottom sheet
    addressTitle = findViewById(R.id.title);
    progressBar = findViewById(R.id.progressBar);
  }
    

برای اجرای یک درخواست، متدی که برای آن درخواست در GetDataService نوشته شده است صدا زده شده است و خروجی آن در متغیر call ذخیره می‌شود. برای بررسی پاسخ دریافتی از سرور، بر روی این متغیر متد enqueue صدا زده می‌شود. در متد getReverseApi متد getReverse از getDataService را فراخوانی کرده و متد enqueue را بر روی آن صدا میزنیم و یک <Callback<NeshanAddress جدید به عنوان ورودی به آن داده می‌شود و دو متد onResponse و onFailure در آن Override می‌شود.

در متد onResponse اطلاعات محله و آدرس در صورت وجود در addressTitle نمایش داده می‌شود و در غیر این صورت عبارت «معبر بی نام» نمایش داده خواهد شد. و درآخر progressBar مخفی خواهد شد.

      private void getReverseApi(LatLng currentLocation) {
    getDataService.getReverse(currentLocation.getLatitude() , currentLocation.getLongitude()).enqueue(new Callback<NeshanAddress>() {
      @Override
      public void onResponse(Call<NeshanAddress> call, Response<NeshanAddress> response) {
        String address = response.body().getAddress();
        if (address != null && !address.isEmpty()) {
          addressTitle.setText(address);
        } else {
          addressTitle.setText("معبر بی‌نام");
        }
        progressBar.setVisibility(View.INVISIBLE);
      }

      @Override
      public void onFailure(Call<NeshanAddress> call, Throwable t) {
        addressTitle.setText("معبر بی‌نام");
        progressBar.setVisibility(View.INVISIBLE);
      }
    });
  }
    

فهرست مطالب این صفحه

فهرست مطالب این صفحه