خوشه بندی نشانه ها (Clustering)

مستندات جامع اندروید

نسخه 1.0.3

هدف از این بخش از پروژه بررسی نحوه فعال‌سازی و غیرفعال‌سازی خوشه بندی ( Clustering ) نشانه هاست. خوشه بندی زمانی کاربرد دارد که تعداد نشانه های موجود بر روی نقشه زیاد باشد و برای جلوگیری از شلوغی نقشه با تکنیک خوشه بندی، نشانه های نزدیک به هم را با هم ادغام می کنیم و در صورتی که زوم نقشه بر روی نشانه ها باشد آن ها را از حالت ادغام خارج میکنیم. این کار براحتی در sdk نقشه نشان بطور خودکار انجام می شود که نحوه فعال یا غیرفعالسازی آن را در ادامه توضیح می دهیم.

activity_marker_clustering.xml:

در این صفحه، علاوه بر المان نقشه نشان، یک ToggleButton برای فعال‌ یا غیرفعال کردن خوشه بندی وجود دارد.

      <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
  tools:context=".activity.MarkerClustering">

  <org.neshan.mapsdk.MapView
    android:layout_width="0dp"
    android:layout_height="0dp"
    android:id="@+id/map"
    app:layout_constraintTop_toTopOf="parent"
    app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"/>

  <ToggleButton
    android:checked="true"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:textColor="@color/toggle_button_text_color"
    android:textOff="خوشه بندی"
    android:textOn="خوشه بندی"
    android:elevation="8dp"
    android:paddingStart="8dp"
    android:paddingEnd="8dp"
    android:background="@drawable/toggle_button_bg"
    android:layout_marginBottom="8dp"
    app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    tools:targetApi="m"
    android:onClick="toggleClustering"/>

</androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>
    

MarkerClustering.java:

متد initLayoutRefrences جهت مقداردهی اولیه تمامی المان‌های مربوط به رابط کاربری نوشته شده‌است. به دلیل این که لازم است تا المان اندرویدی نقشه نشان ابتدا به طور کامل ایجاد شود و سپس با آن تعامل برقرار شود (متدهای مختلف بر روی المان نقشه اجرا شود)، تمامی متدهای مربوط به رابط کاربری باید در متد onStart انجام شوند.

      @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);

    // starting app in full screen
    requestWindowFeature(Window.FEATURE_NO_TITLE);
    getWindow().setFlags(WindowManager.LayoutParams.FLAG_FULLSCREEN, WindowManager.LayoutParams.FLAG_FULLSCREEN);
    setContentView(R.layout.activity_marker_clustering);
  }

@Override
  protected void onStart() {
    super.onStart();
    // everything related to ui is initialized here
    initLayoutReferences();
  }
    

پس از مقداردهی اولیه viewها یک رویداد کلیک ( OnMapClickListener ) بر روی نقشه تعریف می شود تا با هر کلیک بر روی نقشه یک نشانه جدید اضافه شود. نشانه جدید با کمک متد createMarker ساخته شده و با map.addMarker به نقشه اضافه می شود.

توضیحات نحوه ایجاد نشانه را می توانید در بخش اضافه کردن نشانگر ببینید.

اینجا یک پارامتر دیگر به متد createMarker افزوده شده که در صورت false بودن نشانگر قرمز و در صورت true نشانگر آبی رنگ ایجاد می شود. پس با هر بار کلیک بر روی نقشه یک نشانگر قرمز به نقشه اضافه می شود. همچنین یک رویداد لمس طولانی ( setOnMapLongClickListener ) بر روی نقشه تعریف می شود که مشابه رویداد کلیک یک نشانگر به نقشه اضافه میکند، با این تفاوت که نشانگر افزوده شده آبی رنگ است و همچنین متد map.addMarker در اینجا با یک پارامتر false برای ورودی clusterable صدا زده می شود. این کار باعث میشود نشانگرهای اضافه شده به این شکل شامل خوشه بندی ( clustering ) نشوند. و در آخر یک رویداد setOnMarkerClickListener برای نقشه تعریف شده که با کلیک بر روی هر نشانگر صدا زده می شود و با استفاده از متد map.removeMarker نشانگر مربوطه را از روی نقشه حذف می کند.

      // Initializing layout references (views, map and map events)
  private void initLayoutReferences() {
    // Initializing views
    initViews();

    // when clicked on map, a marker is added in clicked location
    map.setOnMapClickListener(latLng -> {
      map.addMarker(createMarker(latLng,false));
    });
    // when clicked on map, a marker is added in clicked location
    map.setOnMapLongClickListener(latLng -> {
      map.addMarker(createMarker(latLng,true),false);
    });
    map.setOnMarkerClickListener(marker -> map.removeMarker(marker));
  }
    

متد toggleClustering که با هر بار کلیک بر روی toggleButton صدا زده می شود، بررسی می‌ کند که اگر toggleButton موجود در رابط کاربری در حالت انتخاب شده باشد، خوشه بندی نشانه ها با استفاده از متد map.getSettings().setMarkerClusteringEnabled(true) فعال می شود و در غیر اینصورت این متد با مقدار false فراخوانی شده و در نتیجه خوشه بندی غیرفعال می شود.

      public void toggleClustering(View view) {
    ToggleButton toggleButton = (ToggleButton) view;
    isClusteringEnable = !isClusteringnable;
    if (toggleButton.isChecked())
      map.getSettings().setMarkerClusteringEnabled(true)
    else
      map.getSettings().setMarkerClusteringEnabled(false)
  }
    

فهرست مطالب این صفحه

فهرست مطالب این صفحه