تغییر استایل نقشه

مستندات جامع اندروید

نسخه 1.0.3

activity_change_style.xml:

در این صفحه، به جز المان نقشه نشان، یک CardView وجود دارد که در آن یک ImageView وجود دارد. با کلیک بر روی این تصویر، متد changeStyle صدا زده می‌شود و استایل نقشه به استایلی که پیش‌نمایش آن در این تصویر دیده می‌شود تغییر می‌کند. پیش‌نمایش‌ استایل‌ها در پوشه drawable با نام‌های

map_style_neshan.png

map_style_standard_day.png

map_style_standard_night.png

map_style_1

map_style_2

map_style_3

map_style_4

map_style_5

map_style_6

ذخیره شده است.

      <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<android.support.constraint.ConstraintLayout
  xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
  tools:context=".ChangeStyle">

  <org.neshan.mapsdk.MapView
    android:layout_width="0dp"
    android:layout_height="0dp"
    android:id="@+id/map"
    app:layout_constraintTop_toTopOf="parent"
    app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"/>

  <android.support.v7.widget.CardView
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    app:cardCornerRadius="4dp"
    app:cardElevation="8dp"
    android:layout_marginEnd="8dp"
    android:layout_marginBottom="8dp"
    app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent">

    <ImageView
      android:id="@+id/theme_preview"
      android:layout_width="75dp"
      android:layout_height="75dp"
      android:scaleType="centerCrop"
      android:onClick="changeStyle"/>
  </android.support.v7.widget.CardView>

</android.support.constraint.ConstraintLayout>
    

ChangeStyle.java:

متغیری از نوع int و با انوتیشن @NeshanMapStyle جهت ذخیره استایل نقشه و متغیری از نوع ImageView جهت نمایش پیش‌نمایش نقشه تعریف شده‌است.

      // save current map style
  @NeshanMapStyle private int mapStyle;
  // map style control
  private ImageView themePreview;
    

متد initLayoutRefrences جهت مقداردهی اولیه کردن به تمامی المان‌های مربوط به رابط کاربری نوشته شده‌است. به دلیل این که لازم است تا المان اندرویدی نقشه نشان ابتدا به طور کامل ایجاد شود و سپس با آن تعامل برقرار شود (متدهای مختلف بر روی المان نقشه اجرا شود)، تمامی متدهای مربوط به رابط کاربری باید در متد onStart انجام شوند.

      @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);

    // starting app in full screen
    requestWindowFeature(Window.FEATURE_NO_TITLE);
    getWindow().setFlags(WindowManager.LayoutParams.FLAG_FULLSCREEN, WindowManager.LayoutParams.FLAG_FULLSCREEN);
    setContentView(R.layout.activity_change_style);
  }

  @Override
  protected void onStart() {
    super.onStart();
    // everything related to ui is initialized here
    initLayoutReferences();
  }
    

در متد initLayoutReferences پس از مقداردهی کردن View ها و مقداردهی اولیه نقشه، متد validateThemePreview صدا زده می‌شود. این متد پیش‌نمایش استایل بعدی نقشه را آماده می‌کند و نمایش می‌دهد، که در ادامه توضیح داده خواهد شد.

      // Initializing layout references (views, map and map events)
  private void initLayoutReferences() {
    // Initializing views
    initViews();
    // Initializing mapView element
    initMap();
    // Initializing theme preview
    validateThemePreview();
  }
    

در متد validateThemePreview استایل فعلی نقشه – که در متغیر mapStyle ذخیره شده‌است – بررسی می‌شود و با توجه به مقدار آن، پیش‌نمایش استایل بعدی به کاربر نمایش داده می‌شود. برای نمایش پیش‌نمایش استایل بعدی، متد setImageDrawable بر روی شی themePreview صدا زده می‌شود و فایل عکس پیش‌نمایش مربوطه، از پوشه drawable دریافت می‌شود.

      private void validateThemePreview() {
	switch (mapStyle) {
		case NeshanMapStyle.NESHAN:
			themePreview.setImageDrawable(ResourcesCompat.getDrawable(getResources(), R.drawable.map_style_standard_day, getTheme()));
			break;
		case NeshanMapStyle.STANDARD_DAY:
			themePreview.setImageDrawable(ResourcesCompat.getDrawable(getResources(), R.drawable.map_style_standard_night, getTheme()));
			break;
		case NeshanMapStyle.NESHAN_NIGHT:
			themePreview.setImageDrawable(ResourcesCompat.getDrawable(getResources(), R.drawable.map_style_1, getTheme()));
			break;
		case NeshanMapStyle.STYLE_1:
			themePreview.setImageDrawable(ResourcesCompat.getDrawable(getResources(), R.drawable.map_style_2, getTheme()));
			break;
		case NeshanMapStyle.STYLE_2:
			themePreview.setImageDrawable(ResourcesCompat.getDrawable(getResources(), R.drawable.map_style_3, getTheme()));
			break;
		case NeshanMapStyle.STYLE_3:
			themePreview.setImageDrawable(ResourcesCompat.getDrawable(getResources(), R.drawable.map_style_4, getTheme()));
			break;
		case NeshanMapStyle.STYLE_4:
			themePreview.setImageDrawable(ResourcesCompat.getDrawable(getResources(), R.drawable.map_style_5, getTheme()));
			break;
		case NeshanMapStyle.STYLE_5:
			themePreview.setImageDrawable(ResourcesCompat.getDrawable(getResources(), R.drawable.map_style_6, getTheme()));
			break;
		case NeshanMapStyle.STYLE_6:
			themePreview.setImageDrawable(ResourcesCompat.getDrawable(getResources(), R.drawable.map_style_neshan, getTheme()));
			break;
	}
}
    

متد changeStyle با هر بار کلیک کردن بر روی تصویر theme_preview (در رابط کاربری) اجرا می‌شود. با بررسی استایل فعلی نقشه، استایل بعدی – با استفاده از کلاس NeshanMapStyle – به وجود آمده و در متغیر mapStyle ذخیره می‌شود.

سپس در یک UI Thread جدید، تصویر پیش‌نمایش استایل بعدی با صدا زدن متد validateThemePreview به‌روزرسانی می‌شود.

و در نهایت در خط آخر متد، استایل جدید با استفاده از متد setStyle به نقشه set می شود.

      public void changeStyle(View view) {
	switch (mapStyle) {
		case NeshanMapStyle.NESHAN:
			mapStyle = NeshanMapStyle.STANDARD_DAY;
			break;
		case NeshanMapStyle.STANDARD_DAY:
			mapStyle = NeshanMapStyle.NESHAN_NIGHT;
			break;
		case NeshanMapStyle.NESHAN_NIGHT:
			mapStyle = NeshanMapStyle.STYLE_1;
			break;
		case NeshanMapStyle.STYLE_1:
			mapStyle = NeshanMapStyle.STYLE_2;
			break;
		case NeshanMapStyle.STYLE_2:
			mapStyle = NeshanMapStyle.STYLE_3;
			break;
		case NeshanMapStyle.STYLE_3:
			mapStyle = NeshanMapStyle.STYLE_4;
			break;
		case NeshanMapStyle.STYLE_4:
			mapStyle = NeshanMapStyle.STYLE_5;
			break;
		case NeshanMapStyle.STYLE_5:
			mapStyle = NeshanMapStyle.STYLE_6;
			break;
		case NeshanMapStyle.STYLE_6:
			mapStyle = NeshanMapStyle.NESHAN;
			break;
	}
	runOnUiThread(new Runnable() {
		@Override
		public void run() {
			validateThemePreview();
		}
	});
	map.setMapStyle(mapStyle);
}
    

شخصی سازی استایل

در نسخه 1.0.2 امکان شخصی سازی برخی از المانهای نقشه فراهم شده است.

از طریق attribute های زیر که روی xml مربوط به نقشه اعمال میشود میتوانید رنگ برخی از المانهای نقشه را تغییر دهید:

streetColor: رنگ خیابان ها

trunkColor: رنگ بزرگراه ها

cyclewayColor: رنگ مسیر دوچرخه

countriesBorderColor: رنگ خط دور مرز کشورها

provincesBorderColor: رنگ خط دور مرز استان ها

hospitalColor: رنگ مربوط به بیمارستان ها

residentialAreaColor: رنگ مناطق مسکونی

توسط 2 attribute زیر نیز میتوانید نمایش مناطق طرح ترافیک و طرح زوج و فرد را فعال نمایید:

oddEvenZoneEnabled: مناطق طرح زوج و فرد

trafficZoneEnabled: مناطق طرح ترافیک

      <org.neshan.mapsdk.MapView
	android:layout_width="0dp"
	android:layout_height="0dp"
	android:id="@+id/map"
	app:streetColor="#ff0000"
	app:trunkColor="#0000ff"
	app:layout_constraintTop_toTopOf="parent"
	app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
	app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
	app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"/>
    

در مثال بالا رنگ خیابان ها به رنگ قرمز و رنگ بزرگراه ها به رنگ آبی نمایش داده خواهند شد.

نسخه 1.0.1

activity_change_style.xml:

در این صفحه، به جز المان نقشه نشان، یک CardView وجود دارد که در آن یک ImageView وجود دارد. با کلیک بر روی این تصویر، متد changeStyle صدا زده می‌شود و استایل نقشه به استایلی که پیش‌نمایش آن در این تصویر دیده می‌شود تغییر می‌کند. پیش‌نمایش‌ استایل‌ها در پوشه drawable با نام‌های map_style_neshan.png، map_style_standard_day.png و map_style_standard_night.png ذخیره شده است.

      <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<android.support.constraint.ConstraintLayout
  xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
  tools:context=".ChangeStyle">

  <org.neshan.mapsdk.MapView
    android:layout_width="0dp"
    android:layout_height="0dp"
    android:id="@+id/map"
    app:layout_constraintTop_toTopOf="parent"
    app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"/>

  <android.support.v7.widget.CardView
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    app:cardCornerRadius="4dp"
    app:cardElevation="8dp"
    android:layout_marginEnd="8dp"
    android:layout_marginBottom="8dp"
    app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent">

    <ImageView
      android:id="@+id/theme_preview"
      android:layout_width="75dp"
      android:layout_height="75dp"
      android:scaleType="centerCrop"
      android:onClick="changeStyle"/>
  </android.support.v7.widget.CardView>

</android.support.constraint.ConstraintLayout>
    

ChangeStyle.java:

متغیری از نوع int و با انوتیشن @NeshanMapStyle جهت ذخیره استایل نقشه و متغیری از نوع ImageView جهت نمایش پیش‌نمایش نقشه تعریف شده‌است.

      // save current map style
  @NeshanMapStyle private int mapStyle;
  // map style control
  private ImageView themePreview;
    

متد initLayoutRefrences جهت مقداردهی اولیه کردن به تمامی المان‌های مربوط به رابط کاربری نوشته شده‌است. به دلیل این که لازم است تا المان اندرویدی نقشه نشان ابتدا به طور کامل ایجاد شود و سپس با آن تعامل برقرار شود (متدهای مختلف بر روی المان نقشه اجرا شود)، تمامی متدهای مربوط به رابط کاربری باید در متد onStart انجام شوند.

      @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);

    // starting app in full screen
    requestWindowFeature(Window.FEATURE_NO_TITLE);
    getWindow().setFlags(WindowManager.LayoutParams.FLAG_FULLSCREEN, WindowManager.LayoutParams.FLAG_FULLSCREEN);
    setContentView(R.layout.activity_change_style);
  }

  @Override
  protected void onStart() {
    super.onStart();
    // everything related to ui is initialized here
    initLayoutReferences();
  }
    

در متد initLayoutReferences پس از مقداردهی کردن View ها و مقداردهی اولیه نقشه، متد validateThemePreview صدا زده می‌شود. این متد پیش‌نمایش استایل بعدی نقشه را آماده می‌کند و نمایش می‌دهد، که در ادامه توضیح داده خواهد شد.

      // Initializing layout references (views, map and map events)
  private void initLayoutReferences() {
    // Initializing views
    initViews();
    // Initializing mapView element
    initMap();
    // Initializing theme preview
    validateThemePreview();
  }
    

در متد validateThemePreview استایل فعلی نقشه – که در متغیر mapStyle ذخیره شده‌است – بررسی می‌شود و با توجه به مقدار آن، پیش‌نمایش استایل بعدی به کاربر نمایش داده می‌شود. برای نمایش پیش‌نمایش استایل بعدی، متد setImageDrawable بر روی شی themePreview صدا زده می‌شود و فایل عکس پیش‌نمایش مربوطه، از پوشه drawable دریافت می‌شود.

      private void validateThemePreview() {
    switch (mapStyle) {
      case NeshanMapStyle.STANDARD_DAY:
        themePreview.setImageDrawable(ResourcesCompat.getDrawable(getResources(), R.drawable.map_style_standard_night, getTheme()));
        break;
      case NeshanMapStyle.NESHAN_NIGHT:
        themePreview.setImageDrawable(ResourcesCompat.getDrawable(getResources(), R.drawable.map_style_neshan, getTheme()));
        break;
      case NeshanMapStyle.NESHAN:
        themePreview.setImageDrawable(ResourcesCompat.getDrawable(getResources(), R.drawable.map_style_standard_day, getTheme()));
        break;
    }
  }
    

متد changeStyle با هر بار کلیک کردن بر روی تصویر theme_preview (در رابط کاربری) اجرا می‌شود. با بررسی استایل فعلی نقشه، استایل بعدی – با استفاده از کلاس NeshanMapStyle – به وجود آمده و در متغیر mapStyle ذخیره می‌شود.

سپس در یک UI Thread جدید، تصویر پیش‌نمایش استایل بعدی با صدا زدن متد validateThemePreview به‌روزرسانی می‌شود.

و در نهایت در خط آخر متد، استایل جدید با استفاده از متد setStyle به نقشه set می شود.

      public void changeStyle(View view) {
    switch (mapStyle) {
      case NeshanMapStyle.STANDARD_DAY:
        mapStyle = NeshanMapStyle.NESHAN_NIGHT;
        break;
      case NeshanMapStyle.NESHAN_NIGHT:
        mapStyle = NeshanMapStyle.NESHAN;
        break;
      case NeshanMapStyle.NESHAN:
        mapStyle = NeshanMapStyle.STANDARD_DAY;
        break;
    }
    runOnUiThread(new Runnable() {
      @Override
      public void run() {
        validateThemePreview();
      }
    });
    map.setMapStyle(mapStyle);
  }
    
فهرست مطالب این صفحه