رسم کمان (Arc) – کاتلین

مستندات جامع اندروید

نسخه 1.0.3

در این بخش از پروژه، هدف رسم یک کمان بر روی نقشه است.

بخش‌هایی از این قسمت از پروژه که در قسمت‌های قبلی نیز بوده‌است، توضیح مجدد داده نخواهد شد. در صورت نیاز به صفحات قبلی مراجعه کنید.

‏- activity_draw_arc.xml:

تنها المان اضافه شده، یک ToggleButton است که در صورت کلیک بر روی آن، متد drawArc صدا زده می شود و کمانی بر روی نقشه رسم می‌شود.

      <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  tools:context=".activity.DrawPolygon">

  <org.neshan.mapsdk.MapView
    android:id="@+id/map"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent" />

  <ToggleButton
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginBottom="8dp"
    android:background="@drawable/toggle_button_bg"
    android:checked="true"
    android:elevation="8dp"
    android:onClick="drawArc"
    android:paddingStart="8dp"
    android:paddingEnd="8dp"
    android:textColor="@color/toggle_button_text_color"
    android:textOff="حذف کمان"
    android:textOn="رسم کمان"
    app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    tools:targetApi="m" />

</androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>
    

DrawArc.java:

متد initLayoutRefrences جهت مقداردهی اولیه کردن به تمامی المان‌های مربوط به رابط کاربری نوشته شده‌است. به دلیل این که لازم است تا المان اندرویدی نقشه نشان ابتدا به طور کامل ایجاد شود و سپس با آن تعامل برقرار شود (متدهای مختلف بر روی المان نقشه اجرا شود)، تمامی متدهای مربوط به رابط کاربری باید در متد onStart انجام شوند.

      override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
  super.onCreate(savedInstanceState)
  setContentView(R.layout.activity_add_marker)
}

override fun onStart() {
  super.onStart()
  // everything related to ui is initialized here
  initLayoutReferences()
}
    

متد drawArc کمانی را بین 2 نقطه داده شده بر روی نقشه رسم می‌کند.

      public void drawArc(View view) {
    if (arc == null) {
      arc = map.drawArc(new LatLng(35.701029742703604, 51.33399009376021), new LatLng(35.72488915365864, 51.38092935533464), getLineStyle());
    } else {
      map.removePolyline(arc);
      arc = null;
    }
  }
    

خروجی متد drawArc یک شی از نوع Polyline است.

حذف کمان

برای حذف کمان کافیست از متد removePolyline روی نقشه استفاده نمایید و کمان ایجاد شده توسط متد drawArc را به عنوان پارامتر آن ارسال نمایید.

      map.removePolyline(arc);
    
فهرست مطالب این صفحه