حذف نشانگر – کاتلین

مستندات جامع اندروید

نسخه 1.0.3

این بخش از پروژه عملکرد حذف و اضافه کردن نشانگر (پین) را بیان میکند

در این پروژه نشانگرها با لمس طولانی ایجاد می‌شوند و پس از آن با لمس هر یک از نشانگرها منویی برای تایید حذف نشانگر به صورت یک bottom sheet پدیدار می‌شود

remove_marker_bottom_sheet.xml :

این فایل طراحی منوی bottom sheet است که برای تایید حذف نمایش داده می‌شود.

      <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<android.support.v7.widget.CardView xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="wrap_content"
  android:layout_marginStart="8dp"
  android:layout_marginEnd="8dp"
  android:clickable="true"
  android:fitsSystemWindows="true"
  android:focusable="true"
  android:layoutDirection="ltr"
  app:behavior_hideable="false"
  app:behavior_peekHeight="0dp"
  app:cardCornerRadius="8dp"
  app:cardElevation="8dp"
  app:layout_behavior="android.support.design.widget.BottomSheetBehavior">

  <android.support.constraint.ConstraintLayout
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content">

    <Button
      android:id="@+id/remove_marker"
      android:layout_width="wrap_content"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:layout_marginStart="25dp"
      android:layout_marginTop="10dp"
      android:layout_marginBottom="15dp"
      android:background="@android:color/holo_red_dark"
      android:text="حذف"
      android:textColor="@color/textPrimaryColorInverse"
      android:textSize="15sp"
      app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
      app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
      app:layout_constraintTop_toTopOf="parent"
      app:layout_constraintVertical_bias="1.0" />

    <TextView
      android:id="@+id/marker_id"
      android:layout_width="wrap_content"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:layout_margin="25dp"
      android:fontFamily="@font/iran_sans_bold"
      android:text="از حذف پین مطمئن هستید؟"
      android:textSize="15sp"
      app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
      app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
      app:layout_constraintStart_toEndOf="@+id/remove_marker"
      app:layout_constraintTop_toTopOf="parent" />

  </android.support.constraint.ConstraintLayout>

</android.support.v7.widget.CardView>
    

activity_remove_marker.xml :

این فایل فقط شامل نقشه و یک include از فایل قبل (bottom sheet) می‌باشد

      <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<android.support.design.widget.CoordinatorLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  tools:context=".activity.RemoveMarker">

  <org.neshan.mapsdk.MapView
    android:id="@+id/map"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent" />

  <include
    android:id="@+id/remove_marker_bottom_sheet_include"
    layout="@layout/remove_marker_bottom_sheet" />

</android.support.design.widget.CoordinatorLayout>
    

RemoveMarkerActiviy.kt :

ابتدا در متد initViews تمام المان های موجود را تعریف میکنیم همچنین در این جا از متد BottomSheetCallback برای bottom sheet استفاده میکنیم. در این متد تعریف میکنیم که اگر کاربر bottom sheet را به صورت دستی collapse کرد ، نشانگر انتخاب شده نیز deselect شود

        // We use findViewByID for every element in our layout file here
  private fun initViews() {
    map = findViewById(R.id.mapview)
    removeMarker = findViewById(R.id.remove_marker)
    markerId = findViewById(R.id.marker_id)
    removeMarkerBottomSheet = findViewById(R.id.remove_marker_bottom_sheet_include)
    bottomSheetBehavior = BottomSheetBehavior.from<View>(removeMarkerBottomSheet)

    removeMarker.visibility = GONE
    markerId.text = Html.fromHtml(firstTipString)
    bottomSheetBehavior.state = BottomSheetBehavior.STATE_EXPANDED

    // bottom sheet callback deselect marker for when bottom sheet collapsed manually
    bottomSheetBehavior.setBottomSheetCallback(object : BottomSheetCallback() {
      override fun onStateChanged(bottomSheet: View, newState: Int) {
        if (newState == BottomSheetBehavior.STATE_COLLAPSED && selectedMarker != null) {
          deselectMarker(selectedMarker)
        }
      }

      override fun onSlide(bottomSheet: View, slideOffset: Float) {}
    })
  }

    

متد initMap و addMarker و changeMarkerToBlue درست همانند متدی به همین نام در بخش اضافه‌کردن نشانگر کار میکنند

متد changeMarkerToRed نیز دقیقا مشابه متد changeMarkerToBlue کار میکند با این تفاوت که رنگ نشانگر را به رنگ قرمز تغییر میدهد

      private fun changeMarkerToRed(blueMarker: Marker) {
    // create new marker style
    val markStCr = MarkerStyleBuilder()
    markStCr.size = 30f
    // Setting a new bitmap as marker
    markStCr.bitmap = BitmapUtils.createBitmapFromAndroidBitmap(
      BitmapFactory.decodeResource(
        resources, R.drawable.ic_marker
      )
    )
    markStCr.animationStyle = animSt
    val redMarkSt = markStCr.buildStyle()

    // changing marker style using setStyle
    blueMarker.setStyle(redMarkSt)
  }
    

حال به بررسی متد initLayoutReferences می‌پردازیم

در این متد پس از فراخوانی متدهای initViews و initMap برای map یک setOnMapLongClickListener تعریف می‌شود برای تشخیص لمس طولانی بر روی نقشه. با لمس طولانی ابتدا وضعیت bottomSheet بررسی می شود تا در صورتی که باز ( Expanded ) است، اگر نشانه ای انتخاب شده از حالت انتخاب خارج شود و bottomSheet نیز جمع ( collapse ) شود. و اگر باز نیست یک نشانه جدید بر روی نقشه اضافه شود.

از آنجایی که در قدم اول که کاربر وارد صفحه RemoveMarkerActivity.kt می‌شود، یک راهنمایی برای او نمایان است برای اینکه بخواهیم با لمس طولانی اول یک نشانگر جدید ایجاد شود و سپس راهنمایی دوم نمایان شود باید این موضوع را بررسی کنیم. به شرط‌های داخل onMapLongClick توجه کنید

      map.setOnMapLongClickListener { var1 -> // check the bottom sheet expanded or collapsed
      if (bottomSheetBehavior.state == BottomSheetBehavior.STATE_EXPANDED) {
        if (selectedMarker == null) {
          // if bottom sheet is expanded and no marker selected second tip is going up (for just one time)
          collapseBottomSheet()
          // delay for collapsing then expanding bottom sheet
          removeMarkerBottomSheet.postDelayed({ expandBottomSheet() }, 200)
          removeMarkerBottomSheet.post { markerId.text = Html.fromHtml(secondTipString) }
        } else {
          // if bottom sheet is expanded and any marker selected deselect that marker by long tap
          deselectMarker(selectedMarker)
        }
      }
      // addMarker adds a marker (pretty self explanatory :D) to the clicked location
      addMarker(var1, "Marker " + ++markerIndex)
    }
    

همچنین یک setOnMapClickListener برای تشخیص کلیک بر روی نقشه و deselect کردن نشانه انتخاب شده تعریف شده است.

      map.setOnMapClickListener { selectedMarker?.let { deselectMarker(it) } }
    

و با اضافه کردن یک setOnMarkerClickListener نیز این امکان ایجاد می شود تا با تشخیص کلیک بر روی نشانه های اضافه شده در نقشه، اگر نشانه انتخاب شده است، از انتخاب خارج شود و اگر انتخاب نشده، انتخاب شود.

      // marker listener for select and deselect markers
    map.setOnMarkerClickListener { marker ->
      if (selectedMarker != null) {
        // deselect marker when tap on a marker and a marker is selected
        deselectMarker(selectedMarker)
      } else {
        // select marker when tap on a marker
        selectMarker(marker)
        removeMarkerBottomSheet.post {
          markerId.text = "از حدف پین " + marker.title + " اطمینان دارید؟"
          removeMarker.visibility = VISIBLE
        }
      }
    }
    

و در آخر یک رویداد کلیک هم بر روی کلید removeMarker تعریف شده تا با زدن آن، نشانه انتخاب شده به کمک متد removeMarker از روی نقشه حذف شود.

      // remove marker and deselect that marker
    removeMarker.setOnClickListener {
      map.removeMarker(selectedMarker)
      deselectMarker(selectedMarker)
    }
    

در صورتی که راهنمایی اول نمایان باشد با لمس طولانی یک نشانگر جدید ایجاد شده و سپس راهنمایی دوم پدیدار می‌شود و در صورتی که راهنمایی نمایان نباشد فقط یک نشانگر جدید ایجاد می‌شود. همچنین اگر یک نشانگر از قبل انتخاب شده باشد با لمس روی نقشه آن نشانگر deselect می‌شود

در متد deselectMarker همانطور که از نامش پیداست یک نشانگر را در ورودی دریافت میکند و آن را با تغییر رنگ و بستن bottom sheet و مساوی قرار دادن متغیر selectedMarker با null آن نشانگر را deselect (لغو انتخاب) میکند

      // deselect marker and collapsing bottom sheet
  private fun deselectMarker(deselectMarker: Marker?) {
    collapseBottomSheet()
    changeMarkerToBlue(deselectMarker)
    selectedMarker = null
  }
    

متد selectMarker نیز همانند متد قبل یک نشانگر را انتخاب می‌کند. این عملیات شامل نمایان شدن bottom sheet ، تغییر رنگ نشانگر و ذخیره نشانگر در متغیر selectedMarker می‌شود

      // select marker and expanding bottom sheet
  private fun selectMarker(selectMarker: Marker) {
    expandBottomSheet()
    changeMarkerToRed(selectMarker)
    selectedMarker = selectMarker
  }
    

توابع collapseBottomSheet و expandBottomSheet به ترتیب کار بسته شدن و نمایان شده bottom sheet را بر عهده دارند

      private fun collapseBottomSheet() {
    bottomSheetBehavior.state = BottomSheetBehavior.STATE_HIDDEN
  }

  private fun expandBottomSheet() {
    bottomSheetBehavior.state = BottomSheetBehavior.STATE_EXPANDED
  }
    

در انتها در متد onBackPressed تغییری به این صورت ایجاد میکنیم که اگر یک نشانگر انتخاب شده باشد، با فشردن دکمه back از صفحه خارج نشویم و فقط bottom sheet ناپدید شود

      // customize back button for when a marker is selected
  override fun onBackPressed() {
    if (selectedMarker != null) {
      deselectMarker(selectedMarker)
    } else {
      super.onBackPressed()
    }
  }
    

فهرست مطالب این صفحه

فهرست مطالب این صفحه