نمایش موقعیت کاربر – کاتلین

مستندات جامع اندروید

نسخه 1.0.3

هدف از این بخش از پروژه، نمایش یک نشانگر بر روی موقعیت فعلی کاربر و به‌روزرسانی مکان نمایشگر با تغییر موقعیت جغرافیایی کاربر است.

خطوط زیر را به وابستگی‌های فایل build.gradle (Module.app) اضافه کنید:

      	//Play Services
	implementation 'com.google.android.gms:play-services-gcm:17.0.0'
	implementation 'com.google.android.gms:play-services-location:21.0.1'
    

AndroidManifest.xml

دسترسی‌های زیر را برای به دست آوردن موقعیت جغرافیایی به این فایل اضافه کنید:

      	<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION"/>
	<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION"/>
    

activity_user_location.xml:

در این صفحه علاوه بر المان نقشه نشان، یک FloatingActionButton اضافه شده‌است که با هر بار کلیک بر روی آن، متد focusOnUserLocation صدا زده می‌شود. این متد در ادامه توضیح داده خواهد شد.

      <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<android.support.constraint.ConstraintLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
  tools:context=".UserLocation">

  <org.neshan.mapsdk.MapView
    android:id="@+id/map"
    android:layout_width="0dp"
    android:layout_height="0dp"
    app:layout_constraintTop_toTopOf="parent"
    app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"/>

  <android.support.design.widget.FloatingActionButton
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    app:fabSize="mini"
    android:src="@drawable/ic_my_location"
    android:layout_marginBottom="8dp"
    android:layout_marginEnd="8dp"
    app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    android:onClick="focusOnUserLocation"/>

</android.support.constraint.ConstraintLayout>
    

UserLocation.java:

ثابت‌های جدیدی که در طول برنامه استفاده خواهد شد در این بخش تعریف شده‌است.

ثابت REQUEST_CODE برای دنبال کردن درخواست مجوز (permission) است و مقدار آن به دلخواه برابر با ۱۲۳ در نظر گرفته شده‌است.

ثابت UPDATE_INTERVAL_IN_MILLISECONDS فاصله دوره‌های زمانی جهت درخواست موقعیت جدید را مشخص می‌کند. بسته به نیاز خود می‌توانید مقدار این ثابت را کم یا زیاد کنید. همچنین ثابت FASTEST_UPDATE_INTERVAL_IN_MILLISECONDS سریع‌ترین زمان برای دریافت موقعیت جدید کاربر را مشخص می‌کند. در صورتی که نرم‌افزارهای دیگر درخواست موقعیت کاربر را داشته باشند، در حداقل زمان‌های ۱۰۰۰ میلی‌ثانیه‌ای – در این‌جا – موقعیت جدید دریافت می‌شود.

      	// used to track request permissions
	private val REQUEST_CODE = 123
	// location updates interval - 1 sec
	private val UPDATE_INTERVAL_IN_MILLISECONDS: Long = 1000
	// fastest updates interval - 1 sec
	// location updates will be received if another app is requesting the locations
	// than your app can handle
	private val FASTEST_UPDATE_INTERVAL_IN_MILLISECONDS: Long = 1000
    

موقعیت فعلی کاربر در متغیر userLocation ذخیره می‌شود.

برای به دست آوردن موقعیت مکانی، از یک شی از نوع FusedLocationProviderClient استفاده می‌شود که توضیحات مربوط به این کلاس را می‌توانید از اینجا بخوانید:

سایر متغیرهایی که برای دریافت موقعیت کاربر استفاده می‌شوند، متغیرهایی از کلاس‌های SettingsClient، LocationRequest، LocationSettingsRequest و LocationCallback هستند.

آخرین زمان به‌روزرسانی موقعیت فعلی کاربر در متغیر lastUpdateTime – که از نوع String است ذخیره می‌شود. و در آخر متغیر marker که نشانه اضافه شده بر روی نقشه در آن نگهداری میشود تا در صورت نیاز امکان حذف یا ویرایش آن وجود داشته باشد.

      	// User's current location
	private var userLocation: Location? = null
	private lateinit var fusedLocationClient: FusedLocationProviderClient
	private lateinit var settingsClient: SettingsClient
	private lateinit var locationRequest: LocationRequest
	private var locationSettingsRequest: LocationSettingsRequest? = null
	private var locationCallback: LocationCallback? = null
	private var lastUpdateTime: String? = null
	// boolean flag to toggle the ui
	private var mRequestingLocationUpdates: Boolean? = null
	private var marker: Marker? = null
    

متد initLayoutRefrences جهت مقداردهی اولیه کردن به تمامی المان‌های مربوط به رابط کاربری نوشته شده‌است. به دلیل این که لازم است تا المان اندرویدی نقشه نشان ابتدا به طور کامل ایجاد شود و سپس با آن تعامل برقرار شود (متدهای مختلف بر روی المان نقشه اجرا شود)، تمامی متدهای مربوط به رابط کاربری باید در متد onStart انجام شوند.

در متد onStart و پس از مقداردهی اولیه المان‌های مربوط به رابط کاربری، دو متد initLocation و startReceivingLocationUpdates صدا زده می‌شوند که در ادامه کد، نقش هر یک توضیح داده خواهد شد.

      	override fun onStart() {
		super.onStart()
		// everything related to ui is initialized here
		initLayoutReferences()
		// Initializing user location
		initLocation()
		startReceivingLocationUpdates()
	}
    

در متد onPause، متد stopLocationUpdates صدا زده می‌شود و دریافت موقعیت کاربر متوقف می‌شود.

      	override fun onPause() {
		super.onPause()
		stopLocationUpdates()
	}
    

در این متد پس از مقداردهی اولیه Viewها و نقشه نشان، موقعیت مکانی مقداردهی اولیه می ‌شود.

      	// Initializing layout references (views, map and map events)
	private fun initLayoutReferences() {
		// Initializing views
		initViews()
		// Initializing mapView element
		initMap()
	}
    

برای مقداردهی اولیه کردن موقعیت مکانی، متد getFusedLocationProviderClient از کلاس LocationServices صدا زده میشود. متغیر settingsClient با استفاده از متد getSettingsClient از کلاس LocationServices مقداردهی می‌شود. کاربرد این متغیر در متدهای بعدی توضیح داده خواهد شد.

متغیر locationCallback با یک شی جدید ایجاد شده از کلاس LocationCallback مقداردهی می‌شود. متد onLocationResult این کلاس Override شده است و در این متد آخرین موقعیت کاربر در userLocation و زمان فعلی (به عنوان آخرین زمان دریافت موقعیت کاربر) در متغیر lastUpdateTime ذخیره می‌شود. در نهایت متد onLocationChange – که مجموعه اتفاقاتی است که با هر بار تغییر موقعیت کاربر باید انجام شود – صدا زده می‌شود.

در ادامه دوره زمانی دریافت مجدد موقعیت کاربر، حداقل زمان به‌روزرسانی و اولویت این کار بر با استفاده از صدا زدن متدهای مربوطه بر روی locationRequest تنظیم می‌شود و شی locationSettingsRequest از روی آن ساخته می‌شود.

      	private fun initLocation() {
		fusedLocationClient = LocationServices.getFusedLocationProviderClient(this)
		settingsClient = LocationServices.getSettingsClient(this)

		locationCallback = object : LocationCallback() {
			override fun onLocationResult(locationResult: LocationResult) {
				super.onLocationResult(locationResult)
				// location is received
				userLocation = locationResult.lastLocation
				lastUpdateTime = DateFormat.getTimeInstance().format(Date())
				onLocationChange()
			}
		}

		mRequestingLocationUpdates = false

		locationRequest = LocationRequest.Builder(
			Priority.PRIORITY_HIGH_ACCURACY,
			UPDATE_INTERVAL_IN_MILLISECONDS
		).build()
		val builder = LocationSettingsRequest.Builder()
		builder.addLocationRequest(locationRequest)
		locationSettingsRequest = builder.build()
	}
    

متد startReceivingLocationUpdates ابتدا چک میکند که ورژن اندروید دستگاه کاربر 6 و بالاتر از آن است یا خیر، در صورتی که بود، چک میکند که آیا دسترسی به 2 مجوز ACCESS_FINE_LOCATION و ACCESS_COARSE_LOCATION وجود دارد یا خیر، در صورتی که وجود داشت، متد startLocationUpdates صدا زده میشود. در غیر اینصورت درخواست دسترسی مجوز این 2 مجوز ارسال میشود.

        private fun startReceivingLocationUpdates() {
    if (Build.VERSION.SDK_INT >= Build.VERSION_CODES.M) {
      if (ContextCompat.checkSelfPermission(
          this@UserLocationActivity,
          Manifest.permission.ACCESS_FINE_LOCATION
        ) == PackageManager.PERMISSION_GRANTED && ContextCompat.checkSelfPermission(
          this@UserLocationActivity,
          Manifest.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION
        ) == PackageManager.PERMISSION_GRANTED
      ) {
        mRequestingLocationUpdates = true
        startLocationUpdates()
      } else {
        requestPermissions(
          arrayOf(
            Manifest.permission.ACCESS_FINE_LOCATION,
            Manifest.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION
          ), REQUEST_CODE
        )
      }

    } else {
      mRequestingLocationUpdates = true
      startLocationUpdates()
    }
  }

    

نتیجه درخواست مجوز در این متد بررسی شده و در صورتی که مجوز توسط کاربر داده شود، مقدار mRequestingLocationUpdates برابر با true می‌شود و متد startLocationUpdates صدا زده میشود شد.

      	override fun onRequestPermissionsResult(
		requestCode: Int,
		permissions: Array<out String>,
		grantResults: IntArray
	) {
		super.onRequestPermissionsResult(requestCode, permissions, grantResults)

		if (requestCode == REQUEST_CODE) {
			if (ContextCompat.checkSelfPermission(
					this@UserLocationActivity,
					Manifest.permission.ACCESS_FINE_LOCATION
				) == PackageManager.PERMISSION_GRANTED
				&& ContextCompat.checkSelfPermission(
					this@UserLocationActivity,
					Manifest.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION
				) == PackageManager.PERMISSION_GRANTED
			) {
				mRequestingLocationUpdates = true
				startLocationUpdates()
			}
		}
	}
    

در متد startLocationUpdates بررسی می‌شود که اگر تنظیمات تعریف شده در locationSettingsRequest برقرار باشد، متد requestLocationUpdates بر روی fusedLocationClient صدا زده می‌شود و سپس متد onLocationChange صدا زده می‌شود. در غیر این صورت با بررسی کد خطا، رفتار مناسب انجام می‌شود (کدهای داخل متد onFailure و کامنت‌های نوشته شده را دنبال کنید)

      	/**
	 * Starting location updates
	 * Check whether location settings are satisfied and then
	 * location updates will be requested
	 */
	private fun startLocationUpdates() {
		settingsClient
			.checkLocationSettings(locationSettingsRequest!!)
			.addOnSuccessListener(this, OnSuccessListener {
				Log.i(
					TAG,
					"All location settings are satisfied."
				)
				if (ContextCompat.checkSelfPermission(
						this@UserLocationActivity,
						Manifest.permission.ACCESS_FINE_LOCATION
					) != PackageManager.PERMISSION_GRANTED && ContextCompat.checkSelfPermission(
						this@UserLocationActivity,
						Manifest.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION
					) != PackageManager.PERMISSION_GRANTED
				) {
					Log.d("UserLocationUpdater", " required permissions are not granted ")
					return@OnSuccessListener
				}
				fusedLocationClient.requestLocationUpdates(
					locationRequest,
					locationCallback!!,
					Looper.myLooper()
				)
			})
			.addOnFailureListener(this) { e ->
				val statusCode = (e as ApiException).statusCode
				when (statusCode) {
					LocationSettingsStatusCodes.RESOLUTION_REQUIRED -> try {
						Log.i(
							TAG,
							"Location settings are not satisfied. Attempting to upgrade location settings"
						)
						// Show the dialog by calling startResolutionForResult(), and check the
						// result in onActivityResult().
						val rae = e as ResolvableApiException
						rae.startResolutionForResult(this@UserLocationActivity, REQUEST_CODE)
					} catch (sie: SendIntentException) {
						Log.i(
							TAG,
							"PendingIntent unable to execute request."
						)
					}
					LocationSettingsStatusCodes.SETTINGS_CHANGE_UNAVAILABLE -> {
						val errorMessage =
							"Location settings are inadequate, and cannot be fixed here. Fix in Settings."
						Log.e(
							TAG,
							errorMessage
						)
						Toast.makeText(this@UserLocationActivity, errorMessage, Toast.LENGTH_LONG)
							.show()
					}
				}
			}
	}
    
در صورتی که GPS غیرفعال باشد، پنجره مربوط به فعالسازی GPS ظاهر میشود. در صورتی که درخواست فعالسازی تایید شود، متد onActivityResult صدا زده میشود و در این متد با توجه به نتیجه درخواست که RESULT_OK است، متد startLocationUpdates صدا زده میشود. در غیر اینصورت متغیر mRequestingLocationUpdates برابر مقدار false خواهد شد.
        override fun onActivityResult(requestCode: Int, resultCode: Int, data: Intent?) {
    super.onActivityResult(requestCode, resultCode, data)
    when (requestCode) {
      REQUEST_CODE -> {
        when (resultCode) {
          RESULT_OK -> {
            Log.e(
              TAG,
              "User agreed to make required location settings changes."
            )
            mRequestingLocationUpdates = true
            startLocationUpdates()
          }
          RESULT_CANCELED -> {
            Log.e(
              TAG,
              "User choose not to make required location settings changes."
            )
            mRequestingLocationUpdates = false
          }
        }
      }
    }
  }

    

در این متد، متد removeLocationUpdates بر روی fusedLocationClient صدا زده شده و به‌روزرسانی موقعیت کاربر متوقف می‌شود.

      	fun stopLocationUpdates() {
		// Removing location updates
		fusedLocationClient
			.removeLocationUpdates(locationCallback!!)
			.addOnCompleteListener(
				this
			) {
				Toast.makeText(applicationContext, "Location updates stopped!", Toast.LENGTH_SHORT)
					.show()
			}
	}
    

در صورتی که این متد صدا زده شود و userLocation به درستی مقدار گرفته باشد، متد addUserMarker با موقعیت جدید کاربر صدا زده می‌شود.

        private fun onLocationChange() {
    if (userLocation != null) {
      addUserMarker(LatLng(userLocation!!.latitude, userLocation!!.longitude))
      map.moveCamera(LatLng(userLocation!!.latitude, userLocation!!.longitude), .5f)
    }
  }

    

متد addUserMarker یک نشان‌گر در موقعیت فعلی کاربر نمایش می‌دهد. این متد دقیقا مشابه با متد addMarker که در اضافه کردن نشانگر توضیح داده‌شده است می‌باشد.

        private fun addUserMarker(loc: LatLng) {
    //remove existing marker from map
    if (marker != null) {
      map.removeMarker(marker)
    }
    // Creating marker style. We should use an object of type MarkerStyleCreator, set all features on it
    // and then call buildStyle method on it. This method returns an object of type MarkerStyle
    val markStCr = MarkerStyleBuilder()
    markStCr.size = 30f
    markStCr.bitmap = BitmapUtils.createBitmapFromAndroidBitmap(
      BitmapFactory.decodeResource(
        resources, R.drawable.ic_marker
      )
    )
    val markSt = markStCr.buildStyle()

    // Creating user marker
    marker = Marker(loc, markSt)

    // Adding user marker to map!
    map.addMarker(marker)
  }

    

با هر بار لمس دکمه موجود در رابط کاربری، در صورتی که متغیر userLocation مقداردهی شده باشد (موقعیت کاربر دریافت شده باشد) دوربین بر روی موقعیت کاربر متمرکز می‌شود. در غیر اینصورت متد startReceivingLocationUpdates صدا زده میشود.

        fun focusOnUserLocation(view: View?) {
    if (userLocation != null) {
      map.moveCamera(
        LatLng(userLocation!!.latitude, userLocation!!.longitude), 0.25f
      )
      map.setZoom(15f, 0.25f)
    } else {
      startReceivingLocationUpdates()
    }
  }

    

نمایش محدوده تقریبی کاربر

زمانی که از موقعیت تقریبی کاربر (ACCESS_COARSE_LOCATION) برای نمایش موقعیت کاربر استفاده میکنید، همانطور که از نامش پیداست، موقعیتی که روی نقشه نمایش داده میشود تقریبی است. برای نمایش محدوده تقریبی کاربر میتوانید از متد زیر استفاده نمایید:

      map.showAccuracyCircle(userLocation)
    

پارامتر ورودی این متد از نوع Location است که طبق توضیحات بالا باید متغیر userLocation به آن پاس داده شود. طبق مثال بالا این متد باید در متد onLocationChange صدا زده شود.

نمایش جهت کاربر

برای نمایش جهت ایستادن کاربر روی نقشه میتوانید از متد زیر استفاده نمایید:

      map.enableUserMarkerRotation(marker)
    

نکته: متد بالا باید پس از افزودن مارکر کاربر به نقشه صدا زده شود.

نسخه 1.0.2

هدف از این بخش از پروژه، نمایش یک نشانگر بر روی موقعیت فعلی کاربر و به‌روزرسانی مکان نمایشگر با تغییر موقعیت جغرافیایی کاربر است.

خطوط زیر را به وابستگی‌های فایل build.gradle (Module.app) اضافه کنید:

      	//Play Services
	implementation 'com.google.android.gms:play-services-gcm:17.0.0'
	implementation 'com.google.android.gms:play-services-location:21.0.1'
    

AndroidManifest.xml

دسترسی‌های زیر را برای به دست آوردن موقعیت جغرافیایی به این فایل اضافه کنید:

      	<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION"/>
	<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION"/>
    

activity_user_location.xml:

در این صفحه علاوه بر المان نقشه نشان، یک FloatingActionButton اضافه شده‌است که با هر بار کلیک بر روی آن، متد focusOnUserLocation صدا زده می‌شود. این متد در ادامه توضیح داده خواهد شد.

      <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<android.support.constraint.ConstraintLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
  tools:context=".UserLocation">

  <org.neshan.mapsdk.MapView
    android:id="@+id/map"
    android:layout_width="0dp"
    android:layout_height="0dp"
    app:layout_constraintTop_toTopOf="parent"
    app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"/>

  <android.support.design.widget.FloatingActionButton
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    app:fabSize="mini"
    android:src="@drawable/ic_my_location"
    android:layout_marginBottom="8dp"
    android:layout_marginEnd="8dp"
    app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    android:onClick="focusOnUserLocation"/>

</android.support.constraint.ConstraintLayout>
    

UserLocation.java:

ثابت‌های جدیدی که در طول برنامه استفاده خواهد شد در این بخش تعریف شده‌است.

ثابت REQUEST_CODE برای دنبال کردن درخواست مجوز (permission) است و مقدار آن به دلخواه برابر با ۱۲۳ در نظر گرفته شده‌است.

ثابت UPDATE_INTERVAL_IN_MILLISECONDS فاصله دوره‌های زمانی جهت درخواست موقعیت جدید را مشخص می‌کند. بسته به نیاز خود می‌توانید مقدار این ثابت را کم یا زیاد کنید. همچنین ثابت FASTEST_UPDATE_INTERVAL_IN_MILLISECONDS سریع‌ترین زمان برای دریافت موقعیت جدید کاربر را مشخص می‌کند. در صورتی که نرم‌افزارهای دیگر درخواست موقعیت کاربر را داشته باشند، در حداقل زمان‌های ۱۰۰۰ میلی‌ثانیه‌ای – در این‌جا – موقعیت جدید دریافت می‌شود.

      	// used to track request permissions
	private val REQUEST_CODE = 123
	// location updates interval - 1 sec
	private val UPDATE_INTERVAL_IN_MILLISECONDS: Long = 1000
	// fastest updates interval - 1 sec
	// location updates will be received if another app is requesting the locations
	// than your app can handle
	private val FASTEST_UPDATE_INTERVAL_IN_MILLISECONDS: Long = 1000
    

موقعیت فعلی کاربر در متغیر userLocation ذخیره می‌شود.

برای به دست آوردن موقعیت مکانی، از یک شی از نوع FusedLocationProviderClient استفاده می‌شود که توضیحات مربوط به این کلاس را می‌توانید از اینجا بخوانید:

سایر متغیرهایی که برای دریافت موقعیت کاربر استفاده می‌شوند، متغیرهایی از کلاس‌های SettingsClient، LocationRequest، LocationSettingsRequest و LocationCallback هستند.

آخرین زمان به‌روزرسانی موقعیت فعلی کاربر در متغیر lastUpdateTime – که از نوع String است ذخیره می‌شود. و در آخر متغیر marker که نشانه اضافه شده بر روی نقشه در آن نگهداری میشود تا در صورت نیاز امکان حذف یا ویرایش آن وجود داشته باشد.

      	// User's current location
	private var userLocation: Location? = null
	private lateinit var fusedLocationClient: FusedLocationProviderClient
	private lateinit var settingsClient: SettingsClient
	private lateinit var locationRequest: LocationRequest
	private var locationSettingsRequest: LocationSettingsRequest? = null
	private var locationCallback: LocationCallback? = null
	private var lastUpdateTime: String? = null
	// boolean flag to toggle the ui
	private var mRequestingLocationUpdates: Boolean? = null
	private var marker: Marker? = null
    

متد initLayoutRefrences جهت مقداردهی اولیه کردن به تمامی المان‌های مربوط به رابط کاربری نوشته شده‌است. به دلیل این که لازم است تا المان اندرویدی نقشه نشان ابتدا به طور کامل ایجاد شود و سپس با آن تعامل برقرار شود (متدهای مختلف بر روی المان نقشه اجرا شود)، تمامی متدهای مربوط به رابط کاربری باید در متد onStart انجام شوند.

در متد onStart و پس از مقداردهی اولیه المان‌های مربوط به رابط کاربری، دو متد initLocation و startReceivingLocationUpdates صدا زده می‌شوند که در ادامه کد، نقش هر یک توضیح داده خواهد شد.

      	override fun onStart() {
		super.onStart()
		// everything related to ui is initialized here
		initLayoutReferences()
		// Initializing user location
		initLocation()
		startReceivingLocationUpdates()
	}
    

در متد onPause، متد stopLocationUpdates صدا زده می‌شود و دریافت موقعیت کاربر متوقف می‌شود.

      	override fun onPause() {
		super.onPause()
		stopLocationUpdates()
	}
    

در این متد پس از مقداردهی اولیه Viewها و نقشه نشان، موقعیت مکانی مقداردهی اولیه می ‌شود.

      	// Initializing layout references (views, map and map events)
	private fun initLayoutReferences() {
		// Initializing views
		initViews()
		// Initializing mapView element
		initMap()
	}
    

برای مقداردهی اولیه کردن موقعیت مکانی، متد getFusedLocationProviderClient از کلاس LocationServices صدا زده میشود. متغیر settingsClient با استفاده از متد getSettingsClient از کلاس LocationServices مقداردهی می‌شود. کاربرد این متغیر در متدهای بعدی توضیح داده خواهد شد.

متغیر locationCallback با یک شی جدید ایجاد شده از کلاس LocationCallback مقداردهی می‌شود. متد onLocationResult این کلاس Override شده است و در این متد آخرین موقعیت کاربر در userLocation و زمان فعلی (به عنوان آخرین زمان دریافت موقعیت کاربر) در متغیر lastUpdateTime ذخیره می‌شود. در نهایت متد onLocationChange – که مجموعه اتفاقاتی است که با هر بار تغییر موقعیت کاربر باید انجام شود – صدا زده می‌شود.

در ادامه دوره زمانی دریافت مجدد موقعیت کاربر، حداقل زمان به‌روزرسانی و اولویت این کار بر با استفاده از صدا زدن متدهای مربوطه بر روی locationRequest تنظیم می‌شود و شی locationSettingsRequest از روی آن ساخته می‌شود.

      	private fun initLocation() {
		fusedLocationClient = LocationServices.getFusedLocationProviderClient(this)
		settingsClient = LocationServices.getSettingsClient(this)

		locationCallback = object : LocationCallback() {
			override fun onLocationResult(locationResult: LocationResult) {
				super.onLocationResult(locationResult)
				// location is received
				userLocation = locationResult.lastLocation
				lastUpdateTime = DateFormat.getTimeInstance().format(Date())
				onLocationChange()
			}
		}

		mRequestingLocationUpdates = false

		locationRequest = LocationRequest.Builder(
			Priority.PRIORITY_HIGH_ACCURACY,
			UPDATE_INTERVAL_IN_MILLISECONDS
		).build()
		val builder = LocationSettingsRequest.Builder()
		builder.addLocationRequest(locationRequest)
		locationSettingsRequest = builder.build()
	}
    

متد startReceivingLocationUpdates ابتدا چک میکند که ورژن اندروید دستگاه کاربر 6 و بالاتر از آن است یا خیر، در صورتی که بود، چک میکند که آیا دسترسی به 2 مجوز ACCESS_FINE_LOCATION و ACCESS_COARSE_LOCATION وجود دارد یا خیر، در صورتی که وجود داشت، متد startLocationUpdates صدا زده میشود. در غیر اینصورت درخواست دسترسی مجوز این 2 مجوز ارسال میشود.

        private fun startReceivingLocationUpdates() {
    if (Build.VERSION.SDK_INT >= Build.VERSION_CODES.M) {
      if (ContextCompat.checkSelfPermission(
          this@UserLocationActivity,
          Manifest.permission.ACCESS_FINE_LOCATION
        ) == PackageManager.PERMISSION_GRANTED && ContextCompat.checkSelfPermission(
          this@UserLocationActivity,
          Manifest.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION
        ) == PackageManager.PERMISSION_GRANTED
      ) {
        mRequestingLocationUpdates = true
        startLocationUpdates()
      } else {
        requestPermissions(
          arrayOf(
            Manifest.permission.ACCESS_FINE_LOCATION,
            Manifest.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION
          ), REQUEST_CODE
        )
      }

    } else {
      mRequestingLocationUpdates = true
      startLocationUpdates()
    }
  }

    

نتیجه درخواست مجوز در این متد بررسی شده و در صورتی که مجوز توسط کاربر داده شود، مقدار mRequestingLocationUpdates برابر با true می‌شود و متد startLocationUpdates صدا زده میشود شد.

      	override fun onRequestPermissionsResult(
		requestCode: Int,
		permissions: Array<out String>,
		grantResults: IntArray
	) {
		super.onRequestPermissionsResult(requestCode, permissions, grantResults)

		if (requestCode == REQUEST_CODE) {
			if (ContextCompat.checkSelfPermission(
					this@UserLocationActivity,
					Manifest.permission.ACCESS_FINE_LOCATION
				) == PackageManager.PERMISSION_GRANTED
				&& ContextCompat.checkSelfPermission(
					this@UserLocationActivity,
					Manifest.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION
				) == PackageManager.PERMISSION_GRANTED
			) {
				mRequestingLocationUpdates = true
				startLocationUpdates()
			}
		}
	}
    

در متد startLocationUpdates بررسی می‌شود که اگر تنظیمات تعریف شده در locationSettingsRequest برقرار باشد، متد requestLocationUpdates بر روی fusedLocationClient صدا زده می‌شود و سپس متد onLocationChange صدا زده می‌شود. در غیر این صورت با بررسی کد خطا، رفتار مناسب انجام می‌شود (کدهای داخل متد onFailure و کامنت‌های نوشته شده را دنبال کنید)

      	/**
	 * Starting location updates
	 * Check whether location settings are satisfied and then
	 * location updates will be requested
	 */
	private fun startLocationUpdates() {
		settingsClient
			.checkLocationSettings(locationSettingsRequest!!)
			.addOnSuccessListener(this, OnSuccessListener {
				Log.i(
					TAG,
					"All location settings are satisfied."
				)
				if (ContextCompat.checkSelfPermission(
						this@UserLocationActivity,
						Manifest.permission.ACCESS_FINE_LOCATION
					) != PackageManager.PERMISSION_GRANTED && ContextCompat.checkSelfPermission(
						this@UserLocationActivity,
						Manifest.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION
					) != PackageManager.PERMISSION_GRANTED
				) {
					Log.d("UserLocationUpdater", " required permissions are not granted ")
					return@OnSuccessListener
				}
				fusedLocationClient.requestLocationUpdates(
					locationRequest,
					locationCallback!!,
					Looper.myLooper()
				)
			})
			.addOnFailureListener(this) { e ->
				val statusCode = (e as ApiException).statusCode
				when (statusCode) {
					LocationSettingsStatusCodes.RESOLUTION_REQUIRED -> try {
						Log.i(
							TAG,
							"Location settings are not satisfied. Attempting to upgrade location settings"
						)
						// Show the dialog by calling startResolutionForResult(), and check the
						// result in onActivityResult().
						val rae = e as ResolvableApiException
						rae.startResolutionForResult(this@UserLocationActivity, REQUEST_CODE)
					} catch (sie: SendIntentException) {
						Log.i(
							TAG,
							"PendingIntent unable to execute request."
						)
					}
					LocationSettingsStatusCodes.SETTINGS_CHANGE_UNAVAILABLE -> {
						val errorMessage =
							"Location settings are inadequate, and cannot be fixed here. Fix in Settings."
						Log.e(
							TAG,
							errorMessage
						)
						Toast.makeText(this@UserLocationActivity, errorMessage, Toast.LENGTH_LONG)
							.show()
					}
				}
			}
	}
    
در صورتی که GPS غیرفعال باشد، پنجره مربوط به فعالسازی GPS ظاهر میشود. در صورتی که درخواست فعالسازی تایید شود، متد onActivityResult صدا زده میشود و در این متد با توجه به نتیجه درخواست که RESULT_OK است، متد startLocationUpdates صدا زده میشود. در غیر اینصورت متغیر mRequestingLocationUpdates برابر مقدار false خواهد شد.
        override fun onActivityResult(requestCode: Int, resultCode: Int, data: Intent?) {
    super.onActivityResult(requestCode, resultCode, data)
    when (requestCode) {
      REQUEST_CODE -> {
        when (resultCode) {
          RESULT_OK -> {
            Log.e(
              TAG,
              "User agreed to make required location settings changes."
            )
            mRequestingLocationUpdates = true
            startLocationUpdates()
          }
          RESULT_CANCELED -> {
            Log.e(
              TAG,
              "User choose not to make required location settings changes."
            )
            mRequestingLocationUpdates = false
          }
        }
      }
    }
  }

    

در این متد، متد removeLocationUpdates بر روی fusedLocationClient صدا زده شده و به‌روزرسانی موقعیت کاربر متوقف می‌شود.

      	fun stopLocationUpdates() {
		// Removing location updates
		fusedLocationClient
			.removeLocationUpdates(locationCallback!!)
			.addOnCompleteListener(
				this
			) {
				Toast.makeText(applicationContext, "Location updates stopped!", Toast.LENGTH_SHORT)
					.show()
			}
	}
    

در صورتی که این متد صدا زده شود و userLocation به درستی مقدار گرفته باشد، متد addUserMarker با موقعیت جدید کاربر صدا زده می‌شود.

        private fun onLocationChange() {
    if (userLocation != null) {
      addUserMarker(LatLng(userLocation!!.latitude, userLocation!!.longitude))
      map.moveCamera(LatLng(userLocation!!.latitude, userLocation!!.longitude), .5f)
    }
  }

    

متد addUserMarker یک نشان‌گر در موقعیت فعلی کاربر نمایش می‌دهد. این متد دقیقا مشابه با متد addMarker که در اضافه کردن نشانگر توضیح داده‌شده است می‌باشد.

        private fun addUserMarker(loc: LatLng) {
    //remove existing marker from map
    if (marker != null) {
      map.removeMarker(marker)
    }
    // Creating marker style. We should use an object of type MarkerStyleCreator, set all features on it
    // and then call buildStyle method on it. This method returns an object of type MarkerStyle
    val markStCr = MarkerStyleBuilder()
    markStCr.size = 30f
    markStCr.bitmap = BitmapUtils.createBitmapFromAndroidBitmap(
      BitmapFactory.decodeResource(
        resources, R.drawable.ic_marker
      )
    )
    val markSt = markStCr.buildStyle()

    // Creating user marker
    marker = Marker(loc, markSt)

    // Adding user marker to map!
    map.addMarker(marker)
  }

    

با هر بار لمس دکمه موجود در رابط کاربری، در صورتی که متغیر userLocation مقداردهی شده باشد (موقعیت کاربر دریافت شده باشد) دوربین بر روی موقعیت کاربر متمرکز می‌شود. در غیر اینصورت متد startReceivingLocationUpdates صدا زده میشود.

        fun focusOnUserLocation(view: View?) {
    if (userLocation != null) {
      map.moveCamera(
        LatLng(userLocation!!.latitude, userLocation!!.longitude), 0.25f
      )
      map.setZoom(15f, 0.25f)
    } else {
      startReceivingLocationUpdates()
    }
  }

    

نسخه 1.0.1

هدف از این بخش از پروژه، نمایش یک نشانگر بر روی موقعیت فعلی کاربر و به‌روزرسانی مکان نمایشگر با تغییر موقعیت جغرافیایی کاربر است.

خطوط زیر را به وابستگی‌های فایل build.gradle (Module.app) اضافه کنید:

      //Play Services
  implementation 'com.google.android.gms:play-services-gcm:15.0.1'
  implementation 'com.google.android.gms:play-services-location:15.0.1'

  // dexter runtime permissions
  implementation 'com.karumi:dexter:4.2.0'
    

AndroidManifest.xml

دسترسی‌های زیر را برای به دست آوردن موقعیت جغرافیایی به این فایل اضافه کنید:

      <uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION"/>
  <uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION"/>
    

activity_user_location.xml:

در این صفحه علاوه بر المان نقشه نشان، یک FloatingActionButton اضافه شده‌است که با هر بار کلیک بر روی آن، متد focusOnUserLocation صدا زده می‌شود. این متد در ادامه توضیح داده خواهد شد.

      <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<android.support.constraint.ConstraintLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
  tools:context=".UserLocation">

  <org.neshan.mapsdk.MapView
    android:id="@+id/map"
    android:layout_width="0dp"
    android:layout_height="0dp"
    app:layout_constraintTop_toTopOf="parent"
    app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"/>

  <android.support.design.widget.FloatingActionButton
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    app:fabSize="mini"
    android:src="@drawable/ic_my_location"
    android:layout_marginBottom="8dp"
    android:layout_marginEnd="8dp"
    app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    android:onClick="focusOnUserLocation"/>

</android.support.constraint.ConstraintLayout>
    

UserLocationActivity.kt:

ثابت‌های جدیدی که در طول برنامه استفاده خواهد شد در این بخش تعریف شده‌است.

ثابت REQUEST_CODE برای دنبال کردن درخواست مجوز (permission) است و مقدار آن به دلخواه برابر با ۱۲۳ در نظر گرفته شده‌است.

ثابت UPDATE_INTERVAL_IN_MILLISECONDS فاصله دوره‌های زمانی جهت درخواست موقعیت جدید را مشخص می‌کند. بسته به نیاز خود می‌توانید مقدار این ثابت را کم یا زیاد کنید. همچنین ثابت FASTEST_UPDATE_INTERVAL_IN_MILLISECONDS سریع‌ترین زمان برای دریافت موقعیت جدید کاربر را مشخص می‌کند. در صورتی که نرم‌افزارهای دیگر درخواست موقعیت کاربر را داشته باشند، در حداقل زمان‌های ۱۰۰۰ میلی‌ثانیه‌ای – در این‌جا – موقعیت جدید دریافت می‌شود.

        private val REQUEST_CODE = 123
  // location updates interval - 1 sec
  private val UPDATE_INTERVAL_IN_MILLISECONDS: Long = 1000
  // fastest updates interval - 1 sec
  // location updates will be received if another app is requesting the locations
  // than your app can handle
  private val FASTEST_UPDATE_INTERVAL_IN_MILLISECONDS: Long = 1000
    

موقعیت فعلی کاربر در متغیر userLocation ذخیره می‌شود.

برای به دست آوردن موقعیت مکانی، از یک شی از نوع FusedLocationProviderClient استفاده می‌شود که توضیحات مربوط به این کلاس را می‌توانید از اینجا بخوانید:

سایر متغیرهایی که برای دریافت موقعیت کاربر استفاده می‌شوند، متغیرهایی از کلاس‌های SettingsClient، LocationRequest، LocationSettingsRequest و LocationCallback هستند.

آخرین زمان به‌روزرسانی موقعیت فعلی کاربر در متغیر lastUpdateTime – که از نوع String است ذخیره می‌شود. و در آخر متغیر marker که نشانه اضافه شده بر روی نقشه در آن نگهداری میشود تا در صورت نیاز امکان حذف یا ویرایش آن وجود داشته باشد.

        // User's current location
  private var userLocation: Location? = null
  private lateinit var fusedLocationClient: FusedLocationProviderClient
  private lateinit var settingsClient: SettingsClient
  private lateinit var locationRequest: LocationRequest
  private var locationSettingsRequest: LocationSettingsRequest? = null
  private var locationCallback: LocationCallback? = null
  private var lastUpdateTime: String? = null
  // boolean flag to toggle the ui
  private var mRequestingLocationUpdates: Boolean? = null
  private var marker: Marker? = null
    

متد initLayoutRefrences جهت مقداردهی اولیه کردن به تمامی المان‌های مربوط به رابط کاربری نوشته شده‌است. به دلیل این که لازم است تا المان اندرویدی نقشه نشان ابتدا به طور کامل ایجاد شود و سپس با آن تعامل برقرار شود (متدهای مختلف بر روی المان نقشه اجرا شود)، تمامی متدهای مربوط به رابط کاربری باید در متد onStart انجام شوند.

در متد onStart و پس از مقداردهی اولیه المان‌های مربوط به رابط کاربری، دو متد initLocation و startReceivingLocationUpdates صدا زده می‌شوند که در ادامه کد نقش هر یک توضیح داده خواهد شد.

      override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
    super.onCreate(savedInstanceState)
    setContentView(R.layout.activity_user_location)
  }

  override fun onStart() {
    super.onStart()

    // everything related to ui is initialized here
    initLayoutReferences()
    // Initializing user location
    initLocation()
    startReceivingLocationUpdates()
  }
    

در متد onResume متد startLocationUpdates صدا زده می شود و دریافت موقعیت مکانی کاربر در بازه‌های زمانی مشخص شده در ثابت UPDATE_INTERVAL_IN_MILLISECONDS شروع می‌شود.

در متد onPause، متد stopLocationUpdates صدا زده می‌شود و دریافت موقعیت کاربر متوقف می‌شود.

      override fun onResume() {
    super.onResume()
    startLocationUpdates()
  }

  override fun onPause() {
    super.onPause()
    stopLocationUpdates()
  }
    

در این متد پس از مقداردهی اولیه Viewها و نقشه نشان، موقعیت مکانی مقداردهی اولیه می ‌شود.

      // Initializing layout references (views, map and map events)
  private fun initLayoutReferences() {
    // Initializing views
    initViews()
    // Initializing mapView element
    initMap()
  }
    

برای مقداردهی اولیه کردن موقعیت مکانی، متد getFusedLocationProviderClient از کلاس LocationServices صدا زده م‌شود. متغیر settingsClient با استفاده از متد getSettingsClient از کلاس LocationServices مقداردهی می‌شود. کاربرد این متغیر در متدهای بعدی توضیح داده خواهد شد.

متغیر locationCallback با یک شی جدید ایجاد شده از کلاس LocationCallback مقداردهی می‌شود. متد onLocationResult این کلاس Override شده است و در این متد آخرین موقعیت کاربر در userLocation و زمان فعلی (به عنوان آخرین زمان دریافت موقعیت کاربر) در متغیر lastUpdateTime ذخیره می‌شود. در نهایت متد onLocationChange – که مجموعه اتفاقاتی است که با هر بار تغییر موقعیت کاربر باید انجام شود – صدا زده می‌شود.

در ادامه دوره زمانی دریافت مجدد موقعیت کاربر، حداقل زمان به‌روزرسانی و اولویت این کار بر با استفاده از صدا زدن متدهای مربوطه بر روی locationRequest تنظیم می‌شود و شی locationSettingsRequest از روی آن ساخته می‌شود.

      private fun initLocation() {
    fusedLocationClient = LocationServices.getFusedLocationProviderClient(this)
    settingsClient = LocationServices.getSettingsClient(this)
    locationCallback = object : LocationCallback() {
      override fun onLocationResult(locationResult: LocationResult) {
        super.onLocationResult(locationResult)
        // location is received
        userLocation = locationResult.lastLocation
        lastUpdateTime = DateFormat.getTimeInstance().format(Date())
        onLocationChange()
      }
    }
    mRequestingLocationUpdates = false
    locationRequest = LocationRequest()
    locationRequest.numUpdates = 10
    locationRequest.interval = UPDATE_INTERVAL_IN_MILLISECONDS
    locationRequest.fastestInterval = FASTEST_UPDATE_INTERVAL_IN_MILLISECONDS
    locationRequest.priority = LocationRequest.PRIORITY_HIGH_ACCURACY
    val builder = LocationSettingsRequest.Builder()
    builder.addLocationRequest(locationRequest)
    locationSettingsRequest = builder.build()
  }
    

در این متد بررسی می‌شود که اگر تنظیمات تعریف شده در locationSettingsRequest برقرار باشد، در متد onRequestPermissionsResult، متد startLocationUpdates مجددا صدا زده میشود و متد requestLocationUpdates بر روی fusedLocationClient صدا زده می‌شود و سپس متد onLocationChange صدا زده می‌شود. در غیر این صورت با بررسی کد خطا، رفتار مناسب انجام می‌شود (کدهای داخل متد onFailure و کامنت‌های نوشته شده را دنبال کنید)

      /**
   * Starting location updates
   * Check whether location settings are satisfied and then
   * location updates will be requested
   */
  @SuppressLint("MissingPermission")
  private fun startLocationUpdates() {
    settingsClient.checkLocationSettings(locationSettingsRequest).addOnSuccessListener(this) {
      Log.i(TAG, "All location settings are satisfied.")
      fusedLocationClient.requestLocationUpdates(
        locationRequest,
        locationCallback,
        Looper.myLooper()
      )
      onLocationChange()
    }
      .addOnFailureListener(this)
      { e ->
        val statusCode = (e as ApiException).statusCode
        when (statusCode) {
          LocationSettingsStatusCodes.RESOLUTION_REQUIRED -> {
            Log.i(
              TAG,
              "Location settings are not satisfied. Attempting to upgrade " +
                  "location settings "
            )
            if (mRequestingLocationUpdates == true) {
              try {
                // Show the dialog by calling startResolutionForResult(), and check the
                // result in onActivityResult().
                val rae = e as ResolvableApiException
                rae.startResolutionForResult(this, REQUEST_CODE)
              } catch (sie: SendIntentException) {
                Log.i(
                  TAG,
                  "PendingIntent unable to execute request."
                )
              }
            }
          }
          LocationSettingsStatusCodes.SETTINGS_CHANGE_UNAVAILABLE -> {
            val errorMessage = "Location settings are inadequate, and cannot be " +
                "fixed here. Fix in Settings."
            Log.e(
              TAG,
              errorMessage
            )
            Toast.makeText(this, errorMessage, Toast.LENGTH_LONG).show()
          }
        }
        onLocationChange()
      }
  }
    

در این متد، متد removeLocationUpdates بر روی fusedLocationClient صدا زده شده و به‌روزرسانی موقعیت کاربر متوقف می‌شود.

        private fun stopLocationUpdates() {
    // Removing location updates
    fusedLocationClient.removeLocationUpdates(locationCallback)
      .addOnCompleteListener(
        this
      ) {
        Toast.makeText(applicationContext, "Location updates stopped!", Toast.LENGTH_SHORT)
          .show()
      }
  }

    

در این متد پس از دریافت دسترسی ACCESS_FINE_LOCATION در زمان اجرا، متد startLocationUpdates صدا زده می‌شود و در صورتی که دسترسی دریافت نشود، متد openSettings صدا زده می‌شود.

        private fun startReceivingLocationUpdates() {
    // Requesting ACCESS_FINE_LOCATION using Dexter library
    Dexter.withActivity(this)
      .withPermission(Manifest.permission.ACCESS_FINE_LOCATION)
      .withListener(object : PermissionListener {
        override fun onPermissionGranted(response: PermissionGrantedResponse?) {
          mRequestingLocationUpdates = true
          startLocationUpdates()
        }

        override fun onPermissionDenied(response: PermissionDeniedResponse) {
          if (response.isPermanentlyDenied()) {
            // open device settings when the permission is
            // denied permanently
            openSettings()
          }
        }

        override fun onPermissionRationaleShouldBeShown(
          permission: PermissionRequest?,
          token: PermissionToken
        ) {
          token.continuePermissionRequest()
        }
      }).check()
  }

    

این متد جهت باز کردن پنجره دریافت مجوز در زمان اجرا نوشته شده است.

      private fun openSettings() {
    val intent = Intent()
    intent.action = Settings.ACTION_APPLICATION_DETAILS_SETTINGS
    val uri = Uri.fromParts(
      "package",
      BuildConfig.APPLICATION_ID, null
    )
    intent.data = uri
    intent.flags = Intent.FLAG_ACTIVITY_NEW_TASK
    startActivity(intent)
  }
    

در صورتی که این متد صدا زده شود و userLocation به درستی مقدار گرفته باشد، متد addUserMarker با موقعیت جدید کاربر صدا زده می‌شود.

        private fun onLocationChange() {
    if (userLocation != null) {
      addUserMarker(LatLng(userLocation!!.latitude, userLocation!!.longitude))
    }
  }

    

متد addUserMarker یک نشان‌گر در موقعیت فعلی کاربر نمایش می‌دهد. این متد دقیقا مشابه با متد addMarker که در اضافه کردن نشانگر توضیح داده‌شده است می‌باشد.

        private fun addUserMarker(loc: LatLng) {
    //remove existing marker from map
    if (marker != null) {
      map.removeMarker(marker)
    }
    // Creating marker style. We should use an object of type MarkerStyleCreator, set all features on it
    // and then call buildStyle method on it. This method returns an object of type MarkerStyle
    val markStCr = MarkerStyleBuilder()
    markStCr.size = 30f
    markStCr.bitmap = BitmapUtils.createBitmapFromAndroidBitmap(
      BitmapFactory.decodeResource(
        resources, R.drawable.ic_marker
      )
    )
    val markSt = markStCr.buildStyle()

    // Creating user marker
    marker = Marker(loc, markSt)

    // Adding user marker to map!
    map.addMarker(marker)
  }

    

با هر بار لمس دکمه موجود در رابط کاربری، دوربین بر روی موقعیت کاربر متمرکز می‌شود.

        private fun focusOnUserLocation(view: View?) {
    if (userLocation != null) {
      map.moveCamera(
        LatLng(userLocation!!.latitude, userLocation!!.longitude), 0.25f
      )
      map.setZoom(15f, 0.25f)
    }
  }

    
فهرست مطالب این صفحه