لایه ترافیک – کاتلین

مستندات جامع اندروید

نسخه 1.0.3

در این بخش بر روی نقشه لایه ترافیک آنلاین نشان را فعال یا غیرفعال میکنیم.

activity_traffic_layer.xml

در این صفحه علاوه بر المان نقشه نشان یک ToggleButton وجود دارد که با هر بار لمس شدنش، متد toggleTrafficLayer فراخوانی می‌شود و لایه ترافیک فعال یا غیرفعال می‌شود.

      <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<android.support.constraint.ConstraintLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
  tools:context=".activity.TrafficLayer">

  <org.neshan.mapsdk.MapView
    android:layout_width="0dp"
    android:layout_height="0dp"
    android:id="@+id/map"
    app:layout_constraintTop_toTopOf="parent"
    app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"/>

  <ToggleButton
    android:checked="true"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:textColor="@color/toggle_button_text_color"
    android:textOff="لایه ترافیک"
    android:textOn="لایه ترافیک"
    android:elevation="8dp"
    android:paddingStart="8dp"
    android:paddingEnd="8dp"
    android:drawableStart="@drawable/ic_traffic_layer"
    android:drawableTint="@color/toggle_button_text_color"
    android:drawablePadding="8dp"
    android:background="@drawable/toggle_button_bg"
    android:layout_marginBottom="8dp"
    app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    tools:targetApi="m"
    android:onClick="toggleTrafficLayer"/>

</android.support.constraint.ConstraintLayout>
    

TrafficLayerActivity.kt

متد initLayoutRefrences جهت مقداردهی اولیه کردن به تمامی المان‌های مربوط به رابط کاربری نوشته شده‌است. به دلیل این که لازم است تا المان اندرویدی نقشه نشان ابتدا به طور کامل ایجاد شود و سپس با آن تعامل برقرار شود (متدهای مختلف بر روی المان نقشه اجرا شود)، تمامی متدهای مربوط به رابط کاربری باید در متد onStart انجام شوند.

      override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
    super.onCreate(savedInstanceState)
    setContentView(R.layout.activity_traffic_layer)
  }

  override fun onStart() {
    super.onStart()
    // everything related to ui is initialized here
    initLayoutReferences()
  }
    

در متد toggleTrafficLayer بررسی می‌شود که اگر toggleButton انتخاب شده باشد، لایه ترافیک فعال شود و در غیر این صورت لایه ترافیک را غیرفعال می کند. برای فعال شدن لایه ترافیک فقط کافیست تا فیلد isTrafficEnabled از شیء نقشه را با مقدار true مقداردهی کنیم و برای غیرفعال کردن آن را false کنیم.

        fun toggleTrafficLayer(view: View) {
    val toggleButton = view as ToggleButton
    map.isTrafficEnabled = toggleButton.isChecked
  }

    

فهرست مطالب این صفحه

فهرست مطالب این صفحه