تغییر زاویه دوربین (Tilt)

مستندات جامع اندروید

نسخه 1.0.3

هدف این بخش از پروژه تغییر زاویه (یا شیب) دوربین است. تغییر شیب دوربین در ایجاد حالت navigation یا برای مشاهده ساختمان‌های سه‌بعدی کاربرد دارد.

 • activity_change_camera_tilt.xml:

در فایل لی‌اوت این بخش از پروژه، علاوه بر المان نقشه نشان، یک LinearLayout وجود دارد که در آن یک SeekBar و دو TextView وجود دارد. در دو TextView عبارات ۳۰ درجه و ۹۰ درجه نوشته شده‌اند که میزان شیب نقشه نشان را در حالت مینیمم و ماکزیمم مشخص می‌کند. SeekBar نیز برای تنظیم میزان شیب به کار می‌رود. نکته‌ای که در SeekBar وجود دارد این است که میزان مینیمم و ماکزیمم آن به ترتیب ۰ و ۶۰ است در حالی که همان‌طور که گفته شد این میزان برای نقشه نشان برابر با ۳۰ و ۹۰ است، پس در طول برنامه برای استفاده از مقداری که این SeekBar مشخص می‌کند، آن مقدار را با ۳۰ جمع می‌کنیم.

      <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<android.support.constraint.ConstraintLayout
  xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  tools:context=".activity.ChangeCameraTilt">

  <org.neshan.mapsdk.MapView
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:id="@+id/map"/>

  <ToggleButton
    android:checked="true"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:textColor="@color/toggle_button_text_color"
    android:textOff="تغییر زاویه دوربین"
    android:textOn="تغییر زاویه دوربین"
    android:elevation="8dp"
    android:paddingStart="8dp"
    android:paddingEnd="8dp"
    android:drawableStart="@drawable/ic_change_tilt"
    android:drawableTint="@color/toggle_button_text_color"
    android:drawablePadding="8dp"
    android:background="@drawable/toggle_button_bg"
    android:layout_marginBottom="8dp"
    app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    tools:targetApi="m"
    android:onClick="toggleCameraTilt"/>

  <LinearLayout
    android:layout_width="300dp"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:orientation="horizontal"
    android:gravity="center"
    android:background="@drawable/rounded_white_bg"
    android:padding="16dp"
    android:layout_marginTop="32dp"
    android:layout_marginStart="32dp"
    android:layout_marginEnd="32dp"
    app:layout_constraintTop_toTopOf="parent"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent">

    <TextView
      android:layout_width="wrap_content"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:textColor="@color/textPrimaryColor"
      android:text="۳۰ درجه"/>

    <!--it is not possible to set min range for seek bar (default value = 0)-->
    <!--so we get seek bar range 0-60 (camera tilt range in neshan is 30-90)-->
    <!--and add 30 to every read value of seek bar-->
    <SeekBar
      android:id="@+id/tilt_seek_bar"
      android:layout_weight="99"
      android:layout_width="0dp"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:max="60"
      android:progress="60"
      android:progressDrawable="@drawable/seek_bar_bg"
      android:thumb="@drawable/seek_bar_thumb"
      android:layout_marginStart="4dp"
      android:layout_marginEnd="4dp"/>

    <TextView
      android:layout_width="wrap_content"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:textColor="@color/textPrimaryColor"
      android:text="۹۰ درجه"/>

  </LinearLayout>

</android.support.constraint.ConstraintLayout>
    
 • ChangeCameraTilt.java:

متد initLayoutRefrences جهت مقداردهی اولیه کردن به تمامی المان‌های مربوط به رابط کاربری نوشته شده‌است. به دلیل این که لازم است تا المان اندرویدی نقشه نشان ابتدا به طور کامل ایجاد شود و سپس با آن تعامل برقرار شود (متدهای مختلف بر روی المان نقشه اجرا شود)، تمامی متدهای مربوط به رابط کاربری باید در متد onStart انجام شوند.

      @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);

    // starting app in full screen
    requestWindowFeature(Window.FEATURE_NO_TITLE);
    getWindow().setFlags(WindowManager.LayoutParams.FLAG_FULLSCREEN, WindowManager.LayoutParams.FLAG_FULLSCREEN);
    setContentView(R.layout.activity_change_camera_tilt);
  } 
  @Override
  protected void onStart() {
    super.onStart();
    // everything related to ui is initialized here
    initLayoutReferences();
  }
    

در این‌ جا بر روی tiltSeekBar یک OnSeekBarChangeListener ست شده است. هرگاه متد onProgressChanged صدا زده شود، مقدار progress را با عدد ۳۰ جمع کرده (به دلیلی که در بالاتر توضیح داده شد) و این مقدار را به عنوان ورودی متد setTilt که بر روی map صدا زده می‌شود داده می‌شود.

متد setTilt میزان زاویه (یا شیب) نقشه را تنظیم می‌کند.

ممکن است کاربر بدون استفاده از tiltSeekBar و با استفاده از دو انگشت و با gesture های از پیش تعریف شده بر روی نقشه، میزان زاویه را تغییر دهد. برای این که بعد از تغییر در این‌حالت، progress نشان داده‌شده بر روی tiltSeekBar نیز مقدار درستی داشته باشد، یک OnCameraMoveListener برای تشخیص تغییر دوربین به map ست می‌شود و در هنگام حرکت نقشه، میزان زاویه نقشه گرفته شده، ۳۰ واحد از آن کم‌می‌شود، به بالا گرد می‌شود و به ورودی متد setProgress – که بر روی tiltSeekBar صدا زده ‌می‌شود – داده می‌شود.

در متد onMapMoved، همین متد بر روی super نیز صدا زده می‌شود تا عملیاتی که در SDK برای زمانی که نقشه حرکت می‌کند پیاده‌سازی شده است نیز انجام شود.

برای به‌روز‌رسانی میزان پیشرفت نشان‌داده شده بر روی SeekBar موجود در رابط کاربری، بهتر است نخ جدیدی در رابط کاربری ایجاد کرده و این کار را به جای این‌که در نخی که نقشه در آن وجود دارد، در نخ جدید انجام دهیم. دلیل این کار این است که عملیات مربوط به نمایش نقشه، عملیات سنگینی است و در صورتی که بخواهیم تغییرات دیگر عناصر رابط کاربری را نیز در این نخ انجام دهیم، ممکن است به‌روزرسانی‌های نقشه یا دیگر المان‌های رابط کاربری به درستی انجام نشود. برای ایجاد یک نخ رابط‌کاربری جدید، متد runOnUiThread را صدا زده، یک شی Runnable جدید ایجاد کرده، تابع run را Override کرده و عملیاتی که برای آپدیت دیگر المان‌های رابط کاربری باید انجام شود را در این متد می‌نویسیم.

      // Initializing layout references (views, map and map events)
  private void initLayoutReferences() {
    // Initializing views
    initViews();
    // Initializing mapView element
    initMap();
    // connect tilt seek bar to camera
    tiltSeekBar.setOnSeekBarChangeListener(new SeekBar.OnSeekBarChangeListener() {
      @Override
      public void onProgressChanged(SeekBar seekBar, int progress, boolean fromUser) {
        // change camera tilt programmatically

        // because of we can not set min range for seek bar we take seek bar range 0-60
        // then add 30 in each read seek bar to convert it to neshan camera tilt range(30-90)
        // for reverse converting subtract 30 in each setting progress for seek bar
        map.setTilt(progress + 30, 0f);
      }

      @Override
      public void onStartTrackingTouch(SeekBar seekBar) {

      }

      @Override
      public void onStopTrackingTouch(SeekBar seekBar) {

      }
    });

    // sync map with tilt controller
    map.setOnCameraMoveListener(()-> {
        // because of we can not set min range for seek bar we take seek bar range 0-60
        // then add 30 in each read seek bar to convert it to neshan camera tilt range(30-90)
        // for reverse converting subtract 30 in each setting progress for seek bar

        // updating own ui element must run on ui thread not in map ui thread
        runOnUiThread(() -> tiltSeekBar.setProgress(Math.round(map.getTilt()) - 30));
      });
  }
    

هنگامی که ToggleButton موجود در رابط کاربری، در حالت انتخاب شده باشد، با استفاده از شی Settings که از صدا زدن متد getSettings بر روی المان نقشه به دست می‌آید و صدا زدن متد setMinTiltRange و setMaxTiltRange بر روی آن، حداقل و حداکثر بازه تنظیم شیب نقشه بین ۳۰ درجه تا ۹۰ درجه (تمام مقدار ممکن) انتخاب می‌شود. در صورتی که ToggleButton انتخاب نشده باشد، حداقل و حداکثر بازه تنظیم برابر با درجه فعلی شیب نقشه قرار می‌گیرد و در این صورت امکان تغییر شیب وجود نخواهد داشت.

      public void toggleCameraTilt(View view) {
  ToggleButton toggleButton = (ToggleButton) view;
  isCameraTiltEnable = !isCameraTiltEnable;
  if (toggleButton.isChecked())
    //set tilt range from 30 to 90 degrees
    map.getSettings().setMinTiltAngle(30);
    map.getSettings().setMaxTiltAngle(90);
  }else {
    //set tilt range to 1 degree (only current tilt degree)
    map.getSettings().setMinTiltAngle(map.getTilt());
    map.getSettings().setMaxTiltAngle(map.getTilt());  
}
    

فهرست مطالب این صفحه

فهرست مطالب این صفحه