متدهای کار با دوربین – کاتلین

مستندات جامع اندروید

متد moveToCameraBounds

به منظور نمایش محدوده ای دلخواه از نقشه استفاده میشود.

نحوه استفاده:

      val northEast = LatLng(maxLat, maxLng)
val southWest = LatLng(minLat, minLng)

mapView.moveToCameraBounds(
  LatLngBounds(northEast, southWest),
  ScreenBounds(ScreenPos(0f, 0f), ScreenPos(mapView.getWidth(), mapView.getHeight())),
  integerZoom, duration
)
    

در نمونه کد بالا، متد moveToCameraBounds محدوده بین نقاط northEast (شمال شرقی) و southWest (جنوب غربی) را نمایش میدهد.

پارامترها:

LatLngBounds: این پارامتر محدوده نمایش نقشه را توسط مشخص کردن 2 نقطه شمال شرقی و جنوب غربی تعیین میکند.

ScreenBounds: تعیین کننده قسمتی از صفحه است که قرار است محدوده روی آن نمایش داده شود. 

IntegerZoom: در صورت true بودن، نزدیک ترین زوم integer برای محدوده انتخاب میشود و در صورت false بودن زوم محدوده دقیقا روی نقاط انتخابی شمال شرقی و جنوب غربی قرار میگیرد.

Duration: مدت زمان انیمیشن نمایش محدوده به ثانیه

متد moveCamera

برای جابجا کردن دوربین استفاده میشود.

نحوه استفاده:

      val pos = LatLng(latitude, longitude)
mapView.moveCamera(pos, durationInSeconds)
    

نمونه کد بالا دوربین را روی نقطه ای با مختصات latitude و longitude انتقال میدهد.

پارامترها:

pos: نقطه ای که دوربین رو آن قرار میگیرد.

durationInSeconds: مدت زمان اجرای انیمیشن حرکت دوربین به ثانیه

متد setOnCameraMoveListener

هنگامی که دوربین حرکت کند این متد صدا زده میشود.

نحوه استفاده:

      mapview.setOnCameraMoveListener(OnCameraMoveListener {
      
})
    

هنگامی که نقشه شروع به حرکت کند متد onCameraMove صدا زده میشود. این متد تا زمانی که نقشه در حال حرکت باشد صدا زده میشود.

متد setOnCameraMoveStartListener

هنگامی که دوربین شروع به حرکت کند صدا زده میشود.

      mapView.setOnCameraMoveStartListener(OnCameraMoveStartListener { 
      
})
    

مقدار متغیر it بر اساس اینکه کاربر دوربین را حرکت داده است یا توسط متد moveCamera حرکت کرده است متفاوت است. مقدار it هنگامی که کاربر حرکت را خاتمه دهد برابر عدد 3 و هنگامی که توسط متد moveCamera یا متد setCameraZoom یا متد setBearing و یا متد setTilt حرکت کرده و خاتمه پیدا کند برابر عدد 1 خواهد بود.

متد setOnCameraMoveFinishedListener

هنگامی که دوربین از حرکت بایستد صدا زده میشود.

      mapView.setOnCameraMoveFinishedListener(OnCameraMoveFinishedListener { 
      
})
    

مقدار متغیر it بر اساس اینکه کاربر دوربین را حرکت داده است یا توسط متد moveCamera حرکت کرده است متفاوت است. مقدار it هنگامی که کاربر حرکت را خاتمه دهد برابر عدد 3 و هنگامی که توسط متد moveCamera یا متد setCameraZoom یا متد setBearing و یا متد setTilt حرکت کرده و خاتمه پیدا کند برابر عدد 1 خواهد بود.

متد cameraTargetPosition

متغیری از نوع LatLng که حاوی مختصات وسط نقشه است.

      map.cameraTargetPosition
    
فهرست مطالب این صفحه