لایه آنلاین

مستندات جامع اندروید

نسخه 1.0.3

هدف از این بخش از پروژه اضافه کردن یک لایه آنلاین به نقشه است.

لایه آنلاین مورد استفاده در این پروژه در آدرس زیر قرار دارد:

اطلاعات موجود در این فایل geojson به صورت زیر است:

      "type": "FeatureCollection",
"name": "points",
"crs": { "type": "name", "properties": { "name": "urn:ogc:def:crs:OGC:1.3:CRS84" } },
"features": [
{ "type": "Feature", "properties": { }, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [ 51.368444458834389, 35.722048959450113 ] } },
{ "type": "Feature", "properties": { }, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [ 51.384140003141582, 35.778596997768005 ] } },
{ "type": "Feature", "properties": { }, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [ 51.456522296148684, 35.663707775556659 ] } },
{ "type": "Feature", "properties": { }, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [ 51.373137257878632, 35.656614228822541 ] } },
{ "type": "Feature", "properties": { }, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [ 51.527715399382672, 35.737503116119001 ] } },
{ "type": "Feature", "properties": { }, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [ 51.25037627592824, 35.74785430829283 ] } },
{ "type": "Feature", "properties": { }, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [ 51.297536031713946, 35.676263156219797 ] } },
{ "type": "Feature", "properties": { }, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [ 51.461240697178525, 35.725292478576648 ] } }
]
}
    

activity_online_layer.xml:

در این صفحه علاوه بر المان نقشه نشان، یک ToggleButton وجود دارد که با هر بار لمس شدنش، متد toggleOnlineLayer صدا زده می‌شود و لایه آنلاین نمایش داده می‌شود و یا در صورتی که در حال نمایش باشد حذف می‌شود.

      <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<android.support.constraint.ConstraintLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
  tools:context=".activity.OnlineLayer">

  <org.neshan.mapsdk.MapView
    android:layout_width="0dp"
    android:layout_height="0dp"
    android:id="@+id/map"
    app:layout_constraintTop_toTopOf="parent"
    app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"/>

  <ToggleButton
    android:checked="true"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:textColor="@color/toggle_button_text_color"
    android:textOff="لایه آنلاین"
    android:textOn="لایه آنلاین"
    android:elevation="8dp"
    android:paddingStart="8dp"
    android:paddingEnd="8dp"
    android:drawableStart="@drawable/ic_online_layer"
    android:drawableTint="@color/toggle_button_text_color"
    android:drawablePadding="8dp"
    android:background="@drawable/toggle_button_bg"
    android:layout_marginBottom="8dp"
    app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    tools:targetApi="m"
    android:onClick="toggleOnlineLayer"/>

</android.support.constraint.ConstraintLayout>
    

DownloadTask.java:

این task که AsyncTask را extend می‌کند برای بارگیری فایل geojson نقاط نوشته شده‌است.

جزئیات نحوه پیاده‌سازی این task به صورت کامنت در متن کد نوشته شده‌است.

      public class DownloadTask extends AsyncTask<String, Void, JSONObject> {
  // hold reference of activity to emit messages
  private Callback callback;

  public DownloadTask(Callback callback) {
    this.callback = callback;
  }

  @Override
  protected JSONObject doInBackground(String... strings) {
    String response = downloadRawFile(strings[0]);
    try {
      // convert raw to JSON object
      return new JSONObject(response);
    } catch (JSONException e) {
      e.printStackTrace();
    }
    return null;
  }

  @Override
  protected void onPostExecute(JSONObject jsonObject) {
    super.onPostExecute(jsonObject);
    this.callback.onJsonDownloaded(jsonObject);
  }

  // download file from link (in this sample link is https://api.neshan.org/points.geojson)
  private String downloadRawFile(String link) {
    StringBuilder response = new StringBuilder();
    try {
      //Prepare the URL and the connection
      URL u = new URL(link);
      HttpURLConnection conn = (HttpURLConnection) u.openConnection();
      if (conn.getResponseCode() == HttpURLConnection.HTTP_OK) {
        //Get the Stream reader ready
        BufferedReader input = new BufferedReader(new InputStreamReader(conn.getInputStream()),8192);
        //Loop through the return data and copy it over to the response object to be processed
        String line;
        while ((line = input.readLine()) != null) {
          response.append(line);
        }
        input.close();
      }
      return response.toString();
    } catch (Exception ex) {
      ex.printStackTrace();
    }
    return null;
  }

  public interface Callback{
    void onJsonDownloaded(JSONObject jsonObject);
  }
}
    

OnlineLayer.java:

متد initLayoutRefrences جهت مقداردهی اولیه کردن به تمامی المان‌های مربوط به رابط کاربری نوشته شده‌است. به دلیل این که لازم است تا المان اندرویدی نقشه نشان ابتدا به طور کامل ایجاد شود و سپس با آن تعامل برقرار شود (متدهای مختلف بر روی المان نقشه اجرا شود)، تمامی متدهای مربوط به رابط کاربری باید در متد onStart انجام شوند.

      @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);

    // starting app in full screen
    requestWindowFeature(Window.FEATURE_NO_TITLE);
    getWindow().setFlags(WindowManager.LayoutParams.FLAG_FULLSCREEN, WindowManager.LayoutParams.FLAG_FULLSCREEN);
    setContentView(R.layout.activity_online_layer);
  }

@Override
  protected void onStart() {
    super.onStart();
    // everything related to ui is initialized here
    initLayoutReferences();
  }
    

پس از مقداردهی اولیه Viewهای رابط کاربری و نقشه، با استفاده از متد checkInternet – که در ادامه توضیح داده خواهد شد – درستی ارتباط با اینترنت بررسی می‌شود و در صورت وجود ارتباط صحیح، یک شی DownloadTask ایحاد می‌شود و متد execute بر روی آن اجرا می‌شود. به عنوان ورودی به این متد، آدرس فایل geojson داده می‌شود.

      // Initializing layout references (views, map and map events)
  private void initLayoutReferences() {
    // Initializing views
    initViews();
    // Initializing mapView element
    initMap();

    if (checkInternet()) {
      DownloadTask downloadTask = new DownloadTask(this);
      downloadTask.execute("https://api.neshan.org/points.geojson");
    }
  }
    

این متد در دسترس بودن اتصال اینترنت را بررسی می‌کند.

      // Check for Internet connectivity.
  private Boolean checkInternet() {
    ConnectivityManager connectivityManager = (ConnectivityManager) this.getSystemService(Context.CONNECTIVITY_SERVICE);
    assert connectivityManager != null;
    NetworkInfo networkInfo = connectivityManager.getActiveNetworkInfo();
    return networkInfo != null;
  }
    

این متد در مختصات داده‌شده به آن، یک نشان‌گر نمایش می‌دهد. توضیحات مربوط به این متد در صفحه لایه ترافیک داده شده است.

      // This method gets a LngLat as input and adds a marker on that position
  private Marker addMarker(LatLng loc) {
        // Creating animation for marker. We should use an object of type AnimationStyleBuilder, set
    // all animation features on it and then call buildStyle() method that returns an object of type
    // AnimationStyle
    AnimationStyleBuilder animStBl = new AnimationStyleBuilder();
    animStBl.setFadeAnimationType(AnimationType.ANIMATION_TYPE_SMOOTHSTEP);
    animStBl.setSizeAnimationType(AnimationType.ANIMATION_TYPE_SPRING);
    animStBl.setPhaseInDuration(0.5f);
    animStBl.setPhaseOutDuration(0.5f);
    AnimationStyle animSt = animStBl.buildStyle();

    // Creating marker style. We should use an object of type MarkerStyleCreator, set all features on it
    // and then call buildStyle method on it. This method returns an object of type MarkerStyle
    MarkerStyleBuilder markStCr = new MarkerStyleBuilder();
    markStCr.setSize(30f);
    markStCr.setBitmap(BitmapUtils.createBitmapFromAndroidBitmap(BitmapFactory.decodeResource(getResources(), R.drawable.ic_marker)));
    // AnimationStyle object - that was created before - is used here
    markStCr.setAnimationStyle(animSt);
    MarkerStyle markSt = markStCr.buildStyle();

    // Creating marker
    Marker marker = new Marker(loc, markSt);

    // Adding marker to markerLayer, or showing marker on map!
    map.addMarker(marker);
    return marker;
  }
    

بعد از اتمام دانلود فایل geojson، json موجود در آن پردازش شده و به ازای هر مختصات موجود در آن، یک بار متد addMarker صدا زده می‌شود و نشان‌گری بر روی نقشه در آن نقطه نمایش داده می‌شود.

برای محدود کردن ناحیه‌ای از نقشه که قرار است نمایش داده شود، متد moveToCameraBounds بر روی map صدا زده می‌شود. ورودی اول این متد، یک شی از نوع LatLngBounds است که مختصات نقطه شمال شرق و جنوب غرب به عنوان ورودی به آن داده می‌شود. دومین آرگومان ورودی این متد، یک ScreenBounds است که دو ورودی از نوع ScreenPos به آن داده می‌شود که اولین ورودی نقطه ۰ و ۰ است و دومین ورودی اندازه عرض و طول نقشه است. به این ترتیب زوم و مکان نقشه به شکلی تنظیم میشود که محدوده مختصات مشخص شده ( پارامتر اول ) در کل بخش نمایشی نقشه ( پارامتر دوم ) به نمایش در بیاید.

      @Override
  public void onJsonDownloaded(JSONObject jsonObject) {
    try {
      JSONArray features = jsonObject.getJSONArray("features");
      // variable for creating bound
      // min = south-west
      // max = north-east
      double minLat = Double.MAX_VALUE;
      double minLng = Double.MAX_VALUE;
      double maxLat = Double.MIN_VALUE;
      double maxLng = Double.MIN_VALUE;
      for (int i = 0; i < features.length(); i++) {
        JSONObject geometry = features.getJSONObject(i).getJSONObject("geometry");
        JSONArray coordinates = geometry.getJSONArray("coordinates");
        LatLng LatLng = new LatLng(coordinates.getDouble(1),coordinates.getDouble(0));

        // validating min and max
        minLat = Math.min(LatLng.getLatitude(), minLat);
        minLng = Math.min(LatLng.getLongitude(), minLng);
        maxLat = Math.max(LatLng.getLatitude(), maxLat);
        maxLng = Math.max(LatLng.getLongitude(), maxLng);

        markers.add(addMarker(LatLng));
      }
      map.moveToCameraBounds(
          new LatLngBounds(new LatLng(minLat,minLng ), new LatLng(maxLat,maxLng )),
          new ScreenBounds(
              new ScreenPos(0,0),
              new ScreenPos(map.getWidth(),map.getHeight())
          ),
          true, 0.25f);
    } catch (JSONException e) {
      e.printStackTrace();
    }
  }
    

متدtoggleOnlineLayer زمانی فراخوانی می‌شود که کاربر ToggleButton موجود در رابط کاربری را لمس کند.

در صورتی که این دکمه انتخاب شده باشد، پس از بررسی در دسترس بودن اینترنت با استفاده از متد checkInternet یک DownloadTask ایجاد شده و متد execute با آرگومان ورودی آدرس فایل geojson به آن داده می‌شود. در صورتی که این دکمه از حالت انتخاب خارج شود، لایه مربوط به نشانگرها از نقشه حذف می‌شود.

      public void toggleOnlineLayer(View view) {
    ToggleButton toggleButton = (ToggleButton) view;
    if (toggleButton.isChecked()) {
      if (checkInternet()) {
        DownloadTask downloadTask = new DownloadTask(this);
        downloadTask.execute("https://api.neshan.org/points.geojson");
      }
    } else {
      for (Marker marker:markers) {
        map.removeMarker(marker);
      }
    }
  }
    

فهرست مطالب این صفحه

فهرست مطالب این صفحه