OkHttp – کاتلین

مستندات جامع اندروید

نسخه 1.0.3

یکی دیگر از کتابخانه‌های که با استفاده از آن می‌توان در اندروید یک درخواست HTTP را انجام داد، کتابخانه OkHttp است. در این بخش پروژه، مانند دو بخش قبل (Retrofit و Volley) می‌خواهیم پس از لمس طولانی کاربر و نمایش نشانگر، آدرس نقطه انتخاب شده را با استفاده از وب‌سرویس «تبدیل نقطه به آدرس» به دست آورده و در بالای صفحه نمایش دهیم.

توضیحات داده شده در مورد ساختار درخواست و انواع پاسخ‌های سرور در بخش (Retrofit) آورده شده است. همچنین بخش‌هایی از این کد که نسبت به کد بخش Volley تکراری است مجددا توضیح داده نشده است.

build.gradle (Module: app):

برای استفاده از کتابخانه OkHttp وابستگی زیر را به لیست وابستگی های این فایل اضافه کنید:

      implementation 'com.squareup.okhttp3:okhttp:3.10.0'
    

APIOkHttpActivity.kt:

تنها بخش متفاوت در این کد، پیاده‌سازی متد neshanReverseAPI است.

ابتدا رشته درخواست ساخته می‌شود و سپس رشته‌ای شامل طول و عرض جغرافیایی – که با یک ویرگول از هم جدا شده‌اند – ساخته می‌شود. این رشته زمانی استفاده می‌شود که آدرس به درستی از وب‌سرویس دریافت نشود.

یک شی از کلاس Request با نام request ساخته می‌شود. در هنگام ساختن این شی، در سرآمد ( Header ) کلید API خود را وارد می‌کنیم و رشته درخواست را نیز به آن می‌دهیم. سپس بر روی client متد newCall صدا زده می‌شود و request به عنوان ورودی به آن داده می‌شود و در نهایت متد enqueue صدا زده شده و یک Callback جدید به عنوان ورودی به آن داده می‌شود و متد‌های onFailure و onResponse پیاده‌سازی می‌شوند.

در متد onResponse تمامی کارهایی که در هنگام دریافت جواب از سرور نیاز هست که انجام داده شود، نوشته می‌شود. در این‌جا ابتدا بررسی شده است که آیا جواب موفقیت آمیز بوده است یا خیر و در صورت موفقیت آمیز بودن جواب، اطلاعات مربوط به همسایگی و آدرس از پاسخ استخراج شده و در بالای صفحه نمایش داده می‌شود. در صورتی که آدرس به درستی از سرور دریافت نشود، طول و عرض جغرافیایی نقطه به عنوان آدرس نمایش داده می‌شود.

        private fun neshanReverseAPI(loc: LatLng) {
    val requestURL =
      "https://api.neshan.org/v1/reverse?lat=" + loc.latitude + "&lng=" + loc.longitude
    val latLngAddr =
      String.format("%.6f", loc.latitude) + "," + String.format("%.6f", loc.longitude)

    // adding the created certPinner to OkHttpClient
    val client = OkHttpClient.Builder()
      .build()
    val request = Request.Builder() //TODO: replace "YOUR_API_KEY" with your api key
      .header("Api-Key", "service.kREahwU7lND32ygT9ZgPFXbwjzzKukdObRZsnUAJ")
      .url(requestURL)
      .build()
    client.newCall(request).enqueue(object : Callback {
      override fun onFailure(call: Call, e: IOException) {
        e.printStackTrace()
      }

      @Throws(IOException::class)
      override fun onResponse(call: Call, response: Response) {
        if (!response.isSuccessful) {
          throw IOException("Unexpected code $response")
        } else {
          var neighbourhood = "آدرس نامشخص"
          var address = latLngAddr
          try {
            val jsonData = response.body()!!.string()
            val obj = JSONObject(jsonData)
            neighbourhood = obj.getString("neighbourhood")
            address = obj.getString("address")


            // if server was able to return neighbourhood and address to us
            if (neighbourhood == "null" && address == "null") {
              neighbourhood = "آدرس نامشخص"
              address = latLngAddr
            }
          } catch (e: Exception) {
            Log.d("nehsnaReverse", Log.getStackTraceString(e))
            neighbourhood = "آدرس نامشخص"
            address = latLngAddr
          } finally {
            val fNeighbourhood = neighbourhood
            val fAddrees = address
            runOnUiThread {
              addressTitle.text = fNeighbourhood
              addressDetails.text = fAddrees
            }
          }
        }
      }
    })
  }

    

فهرست مطالب این صفحه

فهرست مطالب این صفحه