تغییر جهت دوربین (Bearing)

مستندات جامع اندروید

نسخه 1.0.3

هدف این بخش از پروژه تغییر جهت دوربین (از حالتی که دوربین به سمت شمال نقشه است به جهت‌های دیگر) است.

activity_change_camera_bearing.xml:

در این صفحه، علاوه بر المان نقشه نشان، یک ConstraintLayout دیگر نیز وجود دارد که درون آن یک CircularSeekBar و چهار TextView وجود دارد. در TextView ها عبارت‌های شمال، شرق، جنوب و غرب نوشته شده است. المان CircularSeekBar نیز در کلاس CircularSeekBar.java تعریف شده است.

      <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<android.support.constraint.ConstraintLayout
  xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  tools:context=".activity.ChangeCameraBearing">

  <org.neshan.mapsdk.MapView
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:id="@+id/map"/>

  <ToggleButton
    android:checked="true"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:textColor="@color/toggle_button_text_color"
    android:textOff="تغییر جهت دوربین"
    android:textOn="تغییر جهت دوربین"
    android:elevation="8dp"
    android:paddingStart="8dp"
    android:paddingEnd="8dp"
    android:drawableStart="@drawable/ic_change_tilt"
    android:drawableTint="@color/toggle_button_text_color"
    android:drawablePadding="8dp"
    android:background="@drawable/toggle_button_bg"
    android:layout_marginBottom="8dp"
    app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    tools:targetApi="m"
    android:onClick="toggleCameraRotation"/>

  <android.support.constraint.ConstraintLayout
    android:layout_width="250dp"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:orientation="vertical"
    android:gravity="center"
    android:background="@drawable/rounded_white_bg"
    android:padding="16dp"
    android:layout_marginTop="32dp"
    android:layout_marginStart="64dp"
    android:layout_marginEnd="64dp"
    app:layout_constraintTop_toTopOf="parent"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent">

    <TextView
      android:id="@+id/north_label"
      android:layout_width="wrap_content"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:textColor="@color/textPrimaryColor"
      android:text="شمال"
      app:layout_constraintTop_toTopOf="parent"
      app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
      app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"/>

    <TextView
      android:id="@+id/south_label"
      android:layout_width="wrap_content"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:textColor="@color/textPrimaryColor"
      android:text="جنوب"
      app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
      app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
      app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"/>

    <TextView
      android:id="@+id/west_label"
      android:layout_width="wrap_content"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:textColor="@color/textPrimaryColor"
      android:text="غرب"
      app:layout_constraintTop_toTopOf="parent"
      app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
      app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"/>

    <TextView
      android:id="@+id/east_label"
      android:layout_width="wrap_content"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:textColor="@color/textPrimaryColor"
      android:text="شرق"
      app:layout_constraintTop_toTopOf="parent"
      app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
      app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"/>

    <org.neshan.sample.starter.custom_view.CircularSeekBar
      android:id="@+id/bearing_seek_bar"
      android:layout_width="100dp"
      android:layout_height="100dp"
      app:cs_move_outside_circle = "true"
      app:cs_max = "360"
      app:cs_progress = "0"
      app:cs_circle_style = "round"
      app:cs_circle_stroke_width = "16dp"
      app:cs_pointer_stroke_width = "16dp"
      app:cs_circle_color = "@color/darkPrimaryColor"
      app:cs_circle_progress_color = "@color/lightPrimaryColor"
      app:cs_pointer_color = "@color/accentColor"
      android:layout_marginTop="8dp"
      android:layout_marginBottom="8dp"
      app:layout_constraintTop_toBottomOf="@id/north_label"
      app:layout_constraintBottom_toTopOf="@id/south_label"
      app:layout_constraintStart_toEndOf="@id/west_label"
      app:layout_constraintEnd_toStartOf="@id/east_label"/>

  </android.support.constraint.ConstraintLayout>

</android.support.constraint.ConstraintLayout>
    

ChangeCameraBearing.java:

متد initLayoutRefrences جهت مقداردهی اولیه کردن به تمامی المان‌های مربوط به رابط کاربری نوشته شده‌است. به دلیل این که لازم است تا المان اندرویدی نقشه نشان ابتدا به طور کامل ایجاد شود و سپس با آن تعامل برقرار شود (متدهای مختلف بر روی المان نقشه اجرا شود)، تمامی متدهای مربوط به رابط کاربری باید در متد onStart انجام شوند.

       @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);

    // starting app in full screen
    requestWindowFeature(Window.FEATURE_NO_TITLE);
    getWindow().setFlags(WindowManager.LayoutParams.FLAG_FULLSCREEN, WindowManager.LayoutParams.FLAG_FULLSCREEN);
    setContentView(R.layout.activity_change_camera_bearing);
  } 
  @Override
  protected void onStart() {
    super.onStart();
    // everything related to ui is initialized here
    initLayoutReferences();
  }
    

بر روی bearingSeekBar یک CircularSeekBarChangeListener ست شده است و هنگامی که تابع onProgressChanged صدا زده می‌شود، مقدار progress این تابع به ورودی متد setBearing – که بر روی شی map صدا زده می‌شود – داده می‌شود. این متد تغییر جهت دوربین را پیاده‌سازی کرده است.

برای همگام‌سازی زمانی که جهت نقشه، با استفاده از gesture های از پیش‌تعریف شده بر روی نقشه تغییر می‌کند با درجه ‌ی نشان داده شده بر روی SeekBar موجود در رابطه کاربری، یک OnCameraMoveListener بر روی map ست می‌شود. در متد Listener مقدار تغییر جهت نقشه به مقدار قابل نمایش بر روی SeekBar تبدیل می‌شود. به این صورت که در صورتی که میزان تغییر جهت نقشه کمتر از ۰ درجه باشد، این مقدار با ۳۶۰ جمع شده و در غیر این صورت، همان مقدار تغییر جهت نقشه در نظر گرفته می‌شود.

برای نمایش این میزان تغییر بر روی SeekBar نخ رابط کاربری جدیدی ایجاد‌ می‌شود و متد setProgress بر روی bearingSeekBar صدا زده می‌شود. دلیل استفاده از UIThread جدید در (تغییر زاویه دوربین) توضیح داده شده‌است.

       // Initializing layout references (views, map and map events)
  private void initLayoutReferences() {
    // Initializing views
    initViews();
    // Initializing mapView element
    initMap();
    // connect bearing seek bar to camera
    bearingSeekBar.setOnSeekBarChangeListener(new CircularSeekBar.OnCircularSeekBarChangeListener() {
      @Override
      public void onProgressChanged(CircularSeekBar circularSeekBar, float progress, boolean fromUser) {
        // change camera bearing programmatically
        map.setBearing(progress, 0f);
      }

      @Override
      public void onStopTrackingTouch(CircularSeekBar seekBar) {

      }

      @Override
      public void onStartTrackingTouch(CircularSeekBar seekBar) {

      }
    });

    map.setOnCameraMoveListener(() -> {
      // updating seek bar with new camera bearing value
      if (map.getBearing() < 0) {
        cameraBearing = (180 + map.getBearing()) + 180;
      } else {
        cameraBearing = map.getBearing();
      }
      // updating own ui element must run on ui thread not in map ui thread
      runOnUiThread(new Runnable() {
        @Override
        public void run() {
          bearingSeekBar.setProgress(cameraBearing);
        }
      });
    });
  }
    

هنگامی که ToggleButton موجود در رابط کاربری، در حالت انتخاب شده باشد، با استفاده از شی Settings که از صدا زدن متد getSettings بر روی المان نقشه به دست می‌آید و صدا زدن متد setMapRotationEnabled با ورودی true امکان تغییر جهت دوربین فراهم می‌شود و در غیر این صورت، ورودی false به این متد داده می‌شود و امکان تغییر جهت دوربین غیرفعال می‌شود.

      public void toggleCameraRotation (View view){
        ToggleButton toggleButton = (ToggleButton) view;
        isCameraRotationEnable = !isCameraRotationEnable;
        if (toggleButton.isChecked())
          map.getSettings().setMapRotationEnabled(true);
        else
          map.getSettings().setMapRotationEnabled(false);
      }
    

فهرست مطالب این صفحه

فهرست مطالب این صفحه