تغییر استایل نقشه – کاتلین

مستندات جامع اندروید

نسخه 1.0.3

activity_change_style.xml:

در این صفحه، به جز المان نقشه نشان، یک CardView وجود دارد که در آن یک ImageView وجود دارد. با کلیک بر روی این تصویر، متد changeStyle صدا زده می‌شود و استایل نقشه به استایلی که پیش‌نمایش آن در این تصویر دیده می‌شود تغییر می‌کند. پیش‌نمایش‌ استایل‌ها در پوشه drawable با نام‌های

map_style_neshan.png

map_style_standard_day.png

map_style_standard_night.png

map_style_1

map_style_2

map_style_3

map_style_4

map_style_5

map_style_6

ذخیره شده است.

      <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<android.support.constraint.ConstraintLayout
  xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
  tools:context=".ChangeStyle">

  <org.neshan.mapsdk.MapView
    android:layout_width="0dp"
    android:layout_height="0dp"
    android:id="@+id/map"
    app:layout_constraintTop_toTopOf="parent"
    app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"/>

  <android.support.v7.widget.CardView
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    app:cardCornerRadius="4dp"
    app:cardElevation="8dp"
    android:layout_marginEnd="8dp"
    android:layout_marginBottom="8dp"
    app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent">

    <ImageView
      android:id="@+id/theme_preview"
      android:layout_width="75dp"
      android:layout_height="75dp"
      android:scaleType="centerCrop"
      android:onClick="changeStyle"/>
  </android.support.v7.widget.CardView>

</android.support.constraint.ConstraintLayout>
    

ChangeStyle.kt:

متغیری از نوع int و با انوتیشن @NeshanMapStyle جهت ذخیره استایل نقشه و متغیری از نوع ImageView جهت نمایش پیش‌نمایش نقشه تعریف شده‌است.

      @NeshanMapStyle
  private var mapStyle = 0
  private lateinit var themePreview: ImageView
    

متد initLayoutRefrences جهت مقداردهی اولیه کردن به تمامی المان‌های مربوط به رابط کاربری نوشته شده‌است. به دلیل این که لازم است تا المان اندرویدی نقشه نشان ابتدا به طور کامل ایجاد شود و سپس با آن تعامل برقرار شود (متدهای مختلف بر روی المان نقشه اجرا شود)، تمامی متدهای مربوط به رابط کاربری باید در متد onStart انجام شوند.

      override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
    super.onCreate(savedInstanceState)
    setContentView(R.layout.activity_change_style)
  }

  override fun onStart() {
    super.onStart()
    // everything related to ui is initialized here
    initLayoutReferences()
  }
    

در متد initLayoutReferences پس از مقداردهی کردن View ها و مقداردهی اولیه نقشه، متد validateThemePreview صدا زده می‌شود. این متد پیش‌نمایش استایل بعدی نقشه را آماده می‌کند و نمایش می‌دهد، که در ادامه توضیح داده خواهد شد.

      // Initializing layout references (views, map and map events)
  private fun initLayoutReferences() {
    // Initializing views
    initViews()
    // Initializing mapView element
    initMap()
    // Initializing theme preview
    validateThemePreview()
  }
    

در متد validateThemePreview استایل فعلی نقشه – که در متغیر mapStyle ذخیره شده‌است – بررسی می‌شود و با توجه به مقدار آن، پیش‌نمایش استایل بعدی به کاربر نمایش داده می‌شود. برای نمایش پیش‌نمایش استایل بعدی، متد setImageDrawable بر روی شی themePreview صدا زده می‌شود و فایل عکس پیش‌نمایش مربوطه، از پوشه drawable دریافت می‌شود.

      private fun validateThemePreview() {
	when (mapStyle) {
		NeshanMapStyle.NESHAN -> themePreview.setImageDrawable(
			ResourcesCompat.getDrawable(
				resources, R.drawable.map_style_standard_day, theme
			)
		)
		NeshanMapStyle.STANDARD_DAY -> themePreview.setImageDrawable(
			ResourcesCompat.getDrawable(
				resources, R.drawable.map_style_standard_night, theme
			)
		)
		NeshanMapStyle.NESHAN_NIGHT -> themePreview.setImageDrawable(
			ResourcesCompat.getDrawable(
				resources, R.drawable.map_style_1, theme
			)
		)
		NeshanMapStyle.STYLE_1 -> themePreview.setImageDrawable(
			ResourcesCompat.getDrawable(
				resources, R.drawable.map_style_2,
				theme
			)
		)
		NeshanMapStyle.STYLE_2 -> themePreview.setImageDrawable(
			ResourcesCompat.getDrawable(
				resources, R.drawable.map_style_3,
				theme
			)
		)
		NeshanMapStyle.STYLE_3 -> themePreview.setImageDrawable(
			ResourcesCompat.getDrawable(
				resources, R.drawable.map_style_4,
				theme
			)
		)
		NeshanMapStyle.STYLE_4 -> themePreview.setImageDrawable(
			ResourcesCompat.getDrawable(
				resources, R.drawable.map_style_5,
				theme
			)
		)
		NeshanMapStyle.STYLE_5 -> themePreview.setImageDrawable(
			ResourcesCompat.getDrawable(
				resources, R.drawable.map_style_6,
				theme
			)
		)
		NeshanMapStyle.STYLE_6 -> themePreview.setImageDrawable(
			ResourcesCompat.getDrawable(
				resources, R.drawable.map_style_neshan,
				theme
			)
		)
	}
}
    
متد changeStyle با هر بار کلیک کردن بر روی تصویر theme_preview (در رابط کاربری) اجرا می‌شود. با بررسی استایل فعلی نقشه، استایل بعدی – با استفاده از کلاس NeshanMapStyle – به وجود آمده و در متغیر mapStyle ذخیره می‌شود. سپس در یک UI Thread جدید، تصویر پیش‌نمایش استایل بعدی با صدا زدن متد validateThemePreview به‌روزرسانی می‌شود. و در نهایت در خط آخر متد، استایل جدید با استفاده از فیلد mapStyle به نقشه set می شود.
      private fun changeStyle(view: View) {
	when (mapStyle) {
		NeshanMapStyle.NESHAN -> mapStyle = NeshanMapStyle.STANDARD_DAY
		NeshanMapStyle.STANDARD_DAY -> mapStyle = NeshanMapStyle.NESHAN_NIGHT
		NeshanMapStyle.NESHAN_NIGHT -> mapStyle = NeshanMapStyle.STYLE_1
		NeshanMapStyle.STYLE_1 -> mapStyle = NeshanMapStyle.STYLE_2
		NeshanMapStyle.STYLE_2 -> mapStyle = NeshanMapStyle.STYLE_3
		NeshanMapStyle.STYLE_3 -> mapStyle = NeshanMapStyle.STYLE_4
		NeshanMapStyle.STYLE_4 -> mapStyle = NeshanMapStyle.STYLE_5
		NeshanMapStyle.STYLE_5 -> mapStyle = NeshanMapStyle.STYLE_6
		NeshanMapStyle.STYLE_6 -> mapStyle = NeshanMapStyle.NESHAN
	}
	runOnUiThread { validateThemePreview() }
	map.mapStyle = mapStyle
}
    

شخصی سازی استایل

در نسخه 1.0.2 امکان شخصی سازی برخی از المانهای نقشه فراهم شده است.

از طریق attribute های زیر که روی xml مربوط به نقشه اعمال میشود میتوانید رنگ برخی از المانهای نقشه را تغییر دهید:

streetColor: رنگ خیابان ها

trunkColor: رنگ بزرگراه ها

cyclewayColor: رنگ مسیر دوچرخه

countriesBorderColor: رنگ خط دور مرز کشورها

provincesBorderColor: رنگ خط دور مرز استان ها

hospitalColor: رنگ مربوط به بیمارستان ها

residentialAreaColor: رنگ مناطق مسکونی

توسط 2 attribute زیر نیز میتوانید نمایش مناطق طرح ترافیک و طرح زوج و فرد را فعال نمایید:

oddEvenZoneEnabled: مناطق طرح زوج و فرد

trafficZoneEnabled: مناطق طرح ترافیک

      <org.neshan.mapsdk.MapView
	android:layout_width="0dp"
	android:layout_height="0dp"
	android:id="@+id/map"
	app:streetColor="#ff0000"
	app:trunkColor="#0000ff"
	app:layout_constraintTop_toTopOf="parent"
	app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
	app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
	app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"/>
    

در مثال بالا رنگ خیابان ها به رنگ قرمز و رنگ بزرگراه ها به رنگ آبی نمایش داده خواهند شد.

نسخه 1.0.1

activity_change_style.xml:

در این صفحه، به جز المان نقشه نشان، یک CardView وجود دارد که در آن یک ImageView وجود دارد. با کلیک بر روی این تصویر، متد changeStyle صدا زده می‌شود و استایل نقشه به استایلی که پیش‌نمایش آن در این تصویر دیده می‌شود تغییر می‌کند. پیش‌نمایش‌ استایل‌ها در پوشه drawable با نام‌های map_style_neshan.png، map_style_standard_day.png و map_style_standard_night.png ذخیره شده است.

      <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<android.support.constraint.ConstraintLayout
  xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
  tools:context=".ChangeStyle">

  <org.neshan.mapsdk.MapView
    android:layout_width="0dp"
    android:layout_height="0dp"
    android:id="@+id/map"
    app:layout_constraintTop_toTopOf="parent"
    app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"/>

  <android.support.v7.widget.CardView
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    app:cardCornerRadius="4dp"
    app:cardElevation="8dp"
    android:layout_marginEnd="8dp"
    android:layout_marginBottom="8dp"
    app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent">

    <ImageView
      android:id="@+id/theme_preview"
      android:layout_width="75dp"
      android:layout_height="75dp"
      android:scaleType="centerCrop"
      android:onClick="changeStyle"/>
  </android.support.v7.widget.CardView>

</android.support.constraint.ConstraintLayout>
    

ChangeStyle.kt:

متغیری از نوع int و با انوتیشن @NeshanMapStyle جهت ذخیره استایل نقشه و متغیری از نوع ImageView جهت نمایش پیش‌نمایش نقشه تعریف شده‌است.

      @NeshanMapStyle
  private var mapStyle = 0
  private lateinit var themePreview: ImageView
    

متد initLayoutRefrences جهت مقداردهی اولیه کردن به تمامی المان‌های مربوط به رابط کاربری نوشته شده‌است. به دلیل این که لازم است تا المان اندرویدی نقشه نشان ابتدا به طور کامل ایجاد شود و سپس با آن تعامل برقرار شود (متدهای مختلف بر روی المان نقشه اجرا شود)، تمامی متدهای مربوط به رابط کاربری باید در متد onStart انجام شوند.

      override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
    super.onCreate(savedInstanceState)
    setContentView(R.layout.activity_change_style)
  }

  override fun onStart() {
    super.onStart()
    // everything related to ui is initialized here
    initLayoutReferences()
  }
    

در متد initLayoutReferences پس از مقداردهی کردن View ها و مقداردهی اولیه نقشه، متد validateThemePreview صدا زده می‌شود. این متد پیش‌نمایش استایل بعدی نقشه را آماده می‌کند و نمایش می‌دهد، که در ادامه توضیح داده خواهد شد.

      // Initializing layout references (views, map and map events)
  private fun initLayoutReferences() {
    // Initializing views
    initViews()
    // Initializing mapView element
    initMap()
    // Initializing theme preview
    validateThemePreview()
  }
    

در متد validateThemePreview استایل فعلی نقشه – که در متغیر mapStyle ذخیره شده‌است – بررسی می‌شود و با توجه به مقدار آن، پیش‌نمایش استایل بعدی به کاربر نمایش داده می‌شود. برای نمایش پیش‌نمایش استایل بعدی، متد setImageDrawable بر روی شی themePreview صدا زده می‌شود و فایل عکس پیش‌نمایش مربوطه، از پوشه drawable دریافت می‌شود.

        private fun validateThemePreview() {
    when (mapStyle) {
      NeshanMapStyle.STANDARD_DAY -> themePreview.setImageDrawable(
        ResourcesCompat.getDrawable(resources, R.drawable.map_style_standard_night, theme)
      )
      NeshanMapStyle.NESHAN_NIGHT -> themePreview.setImageDrawable(
        ResourcesCompat.getDrawable(resources, R.drawable.map_style_standard_day, theme)
      )
      NeshanMapStyle.NESHAN -> themePreview.setImageDrawable(
        ResourcesCompat.getDrawable(resources, R.drawable.map_style_neshan, theme)
      )
    }
  }

    
متد changeStyle با هر بار کلیک کردن بر روی تصویر theme_preview (در رابط کاربری) اجرا می‌شود. با بررسی استایل فعلی نقشه، استایل بعدی – با استفاده از کلاس NeshanMapStyle – به وجود آمده و در متغیر mapStyle ذخیره می‌شود. سپس در یک UI Thread جدید، تصویر پیش‌نمایش استایل بعدی با صدا زدن متد validateThemePreview به‌روزرسانی می‌شود. و در نهایت در خط آخر متد، استایل جدید با استفاده از فیلد mapStyle به نقشه set می شود.
        private fun changeStyle(view: View) {
    when (mapStyle) {
      NeshanMapStyle.STANDARD_DAY -> mapStyle = NeshanMapStyle.NESHAN_NIGHT
      NeshanMapStyle.NESHAN_NIGHT -> mapStyle = NeshanMapStyle.NESHAN
      NeshanMapStyle.NESHAN -> mapStyle = NeshanMapStyle.STANDARD_DAY
    }
    runOnUiThread { validateThemePreview() }
    map.mapStyle = mapStyle
  }

    
فهرست مطالب این صفحه