Volley – کاتلین

مستندات جامع اندروید

نسخه 1.0.3

یکی دیگر از کتابخانه‌هایی که برای انجام یک درخواست REST API در اندروید قابل استفاده است، کتابخانه Volley است. در این بخش از پروژه، مشابه کاری که در بخش قبل (Retrofit) انجام داده‌ایم را با Volley انجام می‌دهیم. پس از لمس طولانی در یک نقطه و افزودن یک نشانگر در آن‌ نقطه، نام محله و آدرس آن نقطه در بالای صفحه نوشته خواهد شد.

توضیحات اولیه در مورد وب‌سرویس «تبدیل نقطه به آدرس» و همچنین بخش‌هایی از کد که در بخش (Retrofit) آمده بود، مجددا توضیح داده نخواهد شد.

build.gradle (Module: app):

برای استفاده از کتابخانه Volley، وابستگی زیر را به مجموعه وابستگی‌های این فایل اضافه کنید:

      implementation 'com.android.volley:volley:1.0.0'
    

APIVolleyActivity.kt:

تنها بخش متفاوت این کد، نحوه پیاده‌سازی متد neshanReverseAPI است.

ابتدا آدرس درخواست (با طول و عرض جغرافیایی مورد نظر) به دست می‌آید و در متغیر requestURL ذخیره می‌شود. سپس طول و عرض جغرافیایی با ۶ رقم اعشار و جدا شده از هم با استفاده از یک ویرگول به یک رشته تبدیل می‌شود تا در زمانی که وب‌سرویس قادر به تشخیص آدرس مکانی نباشد، این رشته به جای آدرس آن مکان نشان داده شود.

یک شی از نوع StringRequest با نام reverseGeoSearchRequest ساخته می‌شودو به عنوان ورودی به آن، نوع درخواست – که در اینجا GET است- و آدرس درخواست – که در بالاتر آماده شد – و یک Listener برای پاسخ و یک Listener برای خطا داده می‌شود.

متد onResponse به صورت زیر Override می‌شود که ابتدا یک JSONObject از رشته پاسخ ورودی این متد ساخته می‌شود و رشته همسایگی و آدرس از آن دریافت می‌شود. در صورتی که رشته دریافتی برای همسایگی و آدرس برابر با رشته null نباشد، یعنی همسایگی و آدرس به درستی دریافت شده است، در این صورت این اطلاعات در بالای صفحه نشان داده می‌شود. در صورتی که یکی از این دو مورد برابر با رشته null باشد یا Exception ای رخ دهد، رشته ساخته شده از روی طول و عرض جغرافیایی در بالای صفحه نمایش داده می‌شود.

در ادامه در متد getHeaders یک MutableMap<String, String> ساخته و کلید API درون Header درخواست قرار می‌گیرد.

در پایان متد newRequestQueue از کلاس Volley صدا زده می‌شود و با استفاده از متد add، درخواست رشته‌ای ساخته شده به صف درخواست‌ها اضافه می‌شود.

      private fun neshanReverseAPI(loc: LatLng) {
    val requestURL =
      "https://api.neshan.org/v1/reverse?lat=" + loc.latitude + "&lng=" + loc.longitude
    val latLngAddr =
      String.format("%.6f", loc.latitude) + "," + String.format("%.6f", loc.longitude)
    val requestQueue = Volley.newRequestQueue(this)

    val reverseGeoSearchRequest: StringRequest = object : StringRequest(
      Method.GET,
      requestURL,
      Response.Listener { response: String? ->
        try {
          val obj = JSONObject(response)
          val neighbourhood = String(
            obj.getString("neighbourhood").toByteArray(StandardCharsets.ISO_8859_1),
            StandardCharsets.UTF_8
          )
          val address = String(
            obj.getString("address").toByteArray(StandardCharsets.ISO_8859_1),
            StandardCharsets.UTF_8
          )

          // if server was able to return neighbourhood and address to us
          if (neighbourhood != "null" && address != "null") {
            addressTitle.text = neighbourhood
            addressDetails.text = address
          } else {
            addressTitle.text = "آدرس نامشخص"
            addressDetails.text = latLngAddr
          }
        } catch (e: Exception) {
          addressTitle.text = "آدرس نامشخص"
          addressDetails.text = latLngAddr
        }
      }, Response.ErrorListener {
          error: VolleyError -> error.printStackTrace()
      }) {
      override fun getHeaders(): Map<String, String> {
        val params: MutableMap<String, String> = HashMap()
        // TODO: replace "YOUR_API_KEY" with your api key
        params["Api-Key"] = "service.kREahwU7lND32ygT9ZgPFXbwjzzKukdObRZsnUAJ"
        return params
      }
    }

//     Add the request to the queue
    requestQueue.add(reverseGeoSearchRequest)
  }
    

فهرست مطالب این صفحه

فهرست مطالب این صفحه