رسم دایره (Circle)

مستندات جامع اندروید

نسخه 1.0.3

در این بخش از پروژه، هدف رسم یک دایره بر روی نقشه است.

بخش‌هایی از این قسمت از پروژه که در قسمت‌های قبلی نیز بوده‌است، توضیح مجدد داده نخواهد شد. در صورت نیاز به صفحات قبلی مراجعه کنید.

‏- activity_draw_circle.xml:

تنها المان اضافه شده، یک Button است که در صورت کلیک بر روی آن، متد drawCircle صدا زده می شود و دایره ای بر روی نقشه رسم می‌شود.

      <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout
  xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  tools:context=".activity.DrawCircle">

  <org.neshan.mapsdk.MapView
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:id="@+id/map"/>

  <Button
    android:id="@+id/draw_circle"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="رسم دایره"
    android:textColor="#ffffff"
    android:elevation="8dp"
    android:paddingStart="8dp"
    android:paddingEnd="8dp"
    android:background="@drawable/toggle_button_on_bg"
    android:layout_marginBottom="8dp"
    app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    android:onClick="drawCircle"
    tools:targetApi="m" />

</androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>
    

DrawCircle.java:

متد initLayoutRefrences جهت مقداردهی اولیه کردن به تمامی المان‌های مربوط به رابط کاربری نوشته شده‌است. به دلیل این که لازم است تا المان اندرویدی نقشه نشان ابتدا به طور کامل ایجاد شود و سپس با آن تعامل برقرار شود (متدهای مختلف بر روی المان نقشه اجرا شود)، تمامی متدهای مربوط به رابط کاربری باید در متد onStart انجام شوند.

      @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);

    // starting app in full screen
    requestWindowFeature(Window.FEATURE_NO_TITLE);
    getWindow().setFlags(WindowManager.LayoutParams.FLAG_FULLSCREEN, WindowManager.LayoutParams.FLAG_FULLSCREEN);
    setContentView(R.layout.activity_draw_circle);
  }
  @Override
  protected void onStart() {
    super.onStart();
    // everything related to ui is initialized here
    initLayoutReferences();
  }
    

متد drawCircle دایره ای را بر روی نقشه رسم می‌کند.

با استفاده از استایل خط گرفته شده از متد getLineStyle ( که در ادامه توضیح داده خواهد شد ) یک Circle ساخته می‌شود. شی Circle شامل یک LatLng که مشخص کننده مرکز دایره و یک عدد double که مشخص کننده شعاع دایره بر اساس متر است، می باشد. فیلد Color نیز مشخص کننده رنگ دایره است.

شی ساخته شده توسط متدaddCircle به نقشه اضافه میشود، با این کار یک دایره با شعاع 100 متر با مرکزیت 35.769368,51.327650 و رنگ آبی و خط دور آبی روی نقشه رسم میشود.

در نهایت دوربین بر روی نقطه مرکز دایره متمرکز می شود. بزرگنمایی دوربین برابر با ۱۴ است.

      // Drawing circle on map
  public Circle drawCircle(View view){
    // Here we use getLineStyle() method to define line styles
    Circle circle = new Circle(new LatLng(35.769368,51.327650), 100, new Color((short) 2, (short) 119, (short) 189, (short)190), getLineStyle())
    // adding the created circle on map
    map.addCircle(circle);
    // Focusing camera on center point of circle
    map.moveCamera(new LatLng(35.769368,51.327650),0.25f);
    map.setZoom(14,0);
    return circle;
  }
    

متد getLineStyle، استایل مورد نیاز برای خط‌هایی که قرار است رسم شوند را بر‌می‌گرداند. برای ایجاد style برای خطوط، ابتدا یک شی از کلاس LineStyleBuilder ساخته می‌شود. ویژگی‌های خطوط، از جمله رنگ و عرض خطوط، بر روی این شی set می‌شوند. برای تعریف رنگ، باید شی‌ای از نوع Color ساخته شود که پارامترهای آن شامل میزان رنگ قرمز، سبز، آبی و شفافیت رنگ است و شی ساخته شده به عنوان آرگومان ورودی به سازندهsetColor داده شود.

پس از مشخص کردن ویژگی‌ها، با صدا زدن متد buildStyle بر روی شی مربوط به کلاس LineStyleBuilder یک شی از نوع LineStyle ایجاد می‌شود و این شی به عنوان خروجی تابع بازگردانده می‌شود.

      private LineStyle getLineStyle(){
  LineStyleBuilder lineStCr = new LineStyleBuilder();
  lineStCr.setColor(new Color((short) 2, (short) 119, (short) 189, (short)190));
  lineStCr.setWidth(12f);
  lineStCr.setStretchFactor(0f);
  return lineStCr.buildStyle();
}
    

حذف دایره

برای حذف دایره از روی نقشه میتوان از متد removeCircle که شی دایره را به عنوان پارامتر از ورودی دریافت میکنید، روی شی نقشه استفاده کرد:

      map.removeMarker(circle);
    
فهرست مطالب این صفحه