تبدیل کد گوگل به نشان

مستندات جامع اندروید

این آموزش برخی از موارد استفاده بسیار ابتدایی را نمایش می دهد تا به شما کمک کند برنامه اندروید خود را در سریع ترین زمان ممکن از API های گوگل به نشان تغییر دهید.

مواردی که در این آموزش توضیح داده خواهند شد:
– نحوه بدست آوردن لایسنس برای استفاده از نقشه نشان
– مقداردهی اولیه و افزودن نقشه به پروژه
– افزودن نشانگر (مارکر) به نقشه

نحوه بدست آوردن لایسنس برای استفاده از نقشه نشان

جهت نمایش نقشه نشان، باید پس از ثبت نام، اقدام به ساخت یک فایل لایسنس از طریق پنل توسعه دهندگان نشان کرده و آن را در پروژه خود جایگذاری کنید.

نحوه بدست آوردن لایسنس برای استفاده از نقشه نشان

جهت اطلاع از نحوه ساخت فایل لایسنس میتوانید به صفحه شروع کار با کیت توسعه اندروید مراجعه نمایید.

مقداردهی اولیه و افزودن نقشه به پروژه

نحوه افزودن نقشه در فایل layout:

گوگل

افزودن یک map fragment به MainActivity

          
<fragment
  android:id="@+id/mapFragment"
  android:name="com.google.android.gms.maps.SupportMapFragment"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"/>
          
        

نشان

افزودن View ی مربوط به نقشه به فایل layout مربوط به MainActivity

          
<org.neshan.mapsdk.MapView
  android:id="@+id/map"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"/>
          
        

نحوه مقداردهی و استفاده از نقشه در Activity:

گوگل

          
@Override
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
  super.onCreate(savedInstanceState);
  setContentView(R.layout.activity_main);
  SupportMapFragment mapFragment =
      (SupportMapFragment) getSupportFragmentManager().findFragmentById(R.id.map);
  mapFragment.getMapAsync(this);
}

@Override
public void onMapReady(GoogleMap googleMap) {

}
          
        

نشان


@Override
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
  super.onCreate(savedInstanceState);
  setContentView(R.layout.activity_main);

  //Init mapView
  mapView = findViewById(R.id.map_view);
}

@Override
  protected void onStart() {
  super.onStart();
  //Use mapView object
}          

  override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
    super.onCreate(savedInstanceState)
    setContentView(R.layout.activity_add_label)
    //Init mapView
    mapView = findViewById(R.id.mapview)
  }

  override fun onStart() {
    super.onStart()
    //Use mapView object here
  }          

افزودن نشانگر (مارکر) به نقشه

گوگل

          
  LatLng tehran= new LatLng(35.716896, 51.361854);
  googleMap.addMarker(new MarkerOptions().position(tehran).title("تهران"));
  googleMap.animateCamera(CameraUpdateFactory.newLatLngZoom(amsterdam, 10));
          
        

نشان


  LatLng tehran = new LatLng(35.713153, 51.3665584);

  AnimationStyleBuilder animStBl = new AnimationStyleBuilder();
  animStBl.setFadeAnimationType(AnimationType.ANIMATION_TYPE_SMOOTHSTEP);
  animStBl.setSizeAnimationType(AnimationType.ANIMATION_TYPE_SPRING);
  animStBl.setPhaseInDuration(0.5f);
  animStBl.setPhaseOutDuration(0.5f);
  AnimationStyle animSt = animStBl.buildStyle();

  MarkerStyleBuilder markStCr = new MarkerStyleBuilder();
  markStCr.setSize(30f);
  markStCr.setBitmap(BitmapUtils.createBitmapFromAndroidBitmap(BitmapFactory.decodeResource(getResources(), org.neshan.mapsdk.R.drawable.ic_marker)));
  markStCr.setAnimationStyle(animSt);
  MarkerStyle markSt = markStCr.buildStyle();

  Marker marker = new Marker(tehran, markSt);

  neshanMap.addMarker(marker);
  
  neshanMap.moveCamera(tehran,0.5f);
  neshanMap.setZoom(10,0.5f);
          

  val tehran = LatLng(35.713153, 51.3665584)

  val animStBl = AnimationStyleBuilder()
  animStBl.fadeAnimationType = AnimationType.ANIMATION_TYPE_SMOOTHSTEP
  animStBl.sizeAnimationType = AnimationType.ANIMATION_TYPE_SPRING
  animStBl.phaseInDuration = 0.5f
  animStBl.phaseOutDuration = 0.5f
  val animSt = animStBl.buildStyle()

  val markStCr = MarkerStyleBuilder()
  markStCr.size = 30f
  markStCr.bitmap = BitmapUtils.createBitmapFromAndroidBitmap(
    BitmapFactory.decodeResource(
      resources, org.neshan.mapsdk.R.drawable.ic_marker
    )
  )
  markStCr.animationStyle = animSt
  val markSt = markStCr.buildStyle()

  val marker = Marker(tehran, markSt)

  neshanMap.addMarker(marker)

  neshanMap.moveCamera(tehran, 0.5f)
  neshanMap.setZoom(10, 0.5f)          

در صورتیکه نیاز به معادل قطعه ای از کد اس دی کی گوگل، در اس دی کی نشان دارید، کافیست از طریق فرم زیر موضوع و قطعه کد گوگل را ارسال نمایید تا قطعه کد معادل را در این صفحه جایگذاری کنیم.  فهرست مطالب این صفحه