رسم خط – B4A

Android SDK Resources

نسخه 1.1

در این آموزش هدف ما ترسیم یک خط روی نقشه است.

جهت پیاده سازی این مثال، باید کتابخانه های زیر را در پنجره Libraries Manager تیک بزنید:

 • GPS

سپس در فایل Main پروژه در قسمت Region Project Attributes خط زیر را اضافه کنید:

#AdditionalJar: common-release.aar

activity_draw_polyline.bal

در Visual designer زیر که مربوط به Layout اکتیویتی رسم خط است، یک View ی نقشه و یک دکمه که با فشردن آن یک خط روی نقشه ترسیم میشود، اضافه شده است.

جهت تعریف شیء نقشه در کد روی View ی مربوط به نقشه که نام آن در این مثال NeshanMapSdk1 است راست کلیک کرده و از منوی باز شونده Generate، گزینه Dim NeshanMapSdk1 as NeshanMapSdk را انتخاب میکنیم. پس از این عمل، شیء نقشه در فایل کد مربوط به اکتیویتی رسم خط (DrawPolylineActivity) در قسمت Globals اضافه میشود.

      Sub Globals
	'These global variables will be redeclared each time the activity is created.
	'These variables can only be accessed from this module.

	Private NeshanMapSdk1 As NeshanMapSdk
End Sub
    

جهت پیاده سازی متد کلیک روی دکمه، Visual designer مربوط به DrawLineActivity را باز کرده، روی دکمه ای که قبلا اضافه شده است راست کلیک کنید و از زیر منوی Generate گزینه Click را انتخاب کنید تا Event کلیک مربوط به دکمه در DrawLineActivity پیاده سازی شود.

      Private Sub DrawLineButton_Click

End Sub
    

ترسیم خط روی نقشه

جهت ترسیم خط روی نقشه میتوانید از متد drawLine روی شیء نقشه به صورت زیر استفاده نمایید:

      NeshanMapSdk1.drawLine(linePoints,lineStyle)
    

پارامترهای مربوط به متد drawLine:

linePoints: لیست نقاط تشکیل دهنده خطوط

lineStyle: استایل خط

مثال

      Private Sub DrawLineButton_Click
	
	Private linePoints As List
	Private sourcePoint As Location
	Private destinationPoint As Location
	
	sourcePoint.Initialize
	destinationPoint.Initialize
	
	sourcePoint.Latitude = 35.69982527229857
	sourcePoint.Longitude= 51.341046789196625
	
	destinationPoint.Latitude = 35.70009675454198
	destinationPoint.Longitude= 51.35943346410916
	
	linePoints.Initialize
	
	linePoints.Add(sourcePoint)
	linePoints.Add(destinationPoint)
	
	NeshanMapSdk1.drawLine(linePoints,NeshanMapSdk1.generateLineStyle("#0277bd",6))
	End Sub
    

در مثال بالا 2 نقطه sourcePoint و destinationPoint از نوع Location تعریف شده است. سپس این 2 نقطه به متغیر linePoints که از نوع List است اضافه میشود و متغیر linePoints به عنوان اولین پارامتر متد drawLine ارسال میشود.

پارامتر دوم متد drawLine، استایل خط است که از طریق متد generateLineStyle که روی شیء نقشه صدا زده میشود، ایجاد میشود. خروجی متد generateLineStyle یک شیء از نوع LineStyle است که دارای 2 پارامتر است که پارامتر اول lineColor و پارامتر دوم lineWidth میباشد.

پارامتر lineColor از نوع String است و مقدار آن کد رنگ هگزادسیمال مورد نظر برای خط است.

پارامتر lineWidth از نوع Float و تعیین کننده ضخامت خط است.

نسخه 1.0

در این آموزش هدف ما ترسیم یک خط روی نقشه است.

جهت پیاده سازی این مثال، باید کتابخانه های زیر را در پنجره Libraries Manager تیک بزنید:

 • GPS

سپس در فایل Main پروژه در قسمت Region Project Attributes خط زیر را اضافه کنید:

#AdditionalJar: common-release.aar

activity_draw_polyline.bal

در Visual designer زیر که مربوط به Layout اکتیویتی رسم خط است، یک View ی نقشه و یک دکمه که با فشردن آن یک خط روی نقشه ترسیم میشود، اضافه شده است.

جهت تعریف شیء نقشه در کد روی View ی مربوط به نقشه که نام آن در این مثال NeshanMapSdk1 است راست کلیک کرده و از منوی باز شونده Generate، گزینه Dim NeshanMapSdk1 as NeshanMapSdk را انتخاب میکنیم. پس از این عمل، شیء نقشه در فایل کد مربوط به اکتیویتی رسم خط (DrawPolylineActivity) در قسمت Globals اضافه میشود.

      Sub Globals
	'These global variables will be redeclared each time the activity is created.
	'These variables can only be accessed from this module.

	Private NeshanMapSdk1 As NeshanMapSdk
End Sub
    

جهت پیاده سازی متد کلیک روی دکمه، Visual designer مربوط به DrawLineActivity را باز کرده، روی دکمه ای که قبلا اضافه شده است راست کلیک کنید و از زیر منوی Generate گزینه Click را انتخاب کنید تا Event کلیک مربوط به دکمه در DrawLineActivity پیاده سازی شود.

      Private Sub DrawLineButton_Click

End Sub
    

ترسیم خط روی نقشه

جهت ترسیم خط روی نقشه میتوانید از متد drawLine روی شیء نقشه به صورت زیر استفاده نمایید:

      NeshanMapSdk1.drawLine(linePoints,lineStyle)
    

پارامترهای مربوط به متد drawLine:

linePoints: لیست نقاط تشکیل دهنده خطوط

lineStyle: استایل خط

مثال

      Private Sub DrawLineButton_Click
	
	Private linePoints As List
	Private sourcePoint As Location
	Private destinationPoint As Location
	
	sourcePoint.Initialize
	destinationPoint.Initialize
	
	sourcePoint.Latitude = 35.69982527229857
	sourcePoint.Longitude= 51.341046789196625
	
	destinationPoint.Latitude = 35.70009675454198
	destinationPoint.Longitude= 51.35943346410916
	
	linePoints.Initialize
	
	linePoints.Add(sourcePoint)
	linePoints.Add(destinationPoint)
	
	NeshanMapSdk1.drawLine(linePoints,NeshanMapSdk1.generateLineStyle("#0277bd",6))
	End Sub
    

در مثال بالا 2 نقطه sourcePoint و destinationPoint از نوع Location تعریف شده است. سپس این 2 نقطه به متغیر linePoints که از نوع List است اضافه میشود و متغیر linePoints به عنوان اولین پارامتر متد drawLine ارسال میشود.

پارامتر دوم متد drawLine، استایل خط است که از طریق متد generateLineStyle که روی شیء نقشه صدا زده میشود، ایجاد میشود. خروجی متد generateLineStyle یک شیء از نوع LineStyle است که دارای 2 پارامتر است که پارامتر اول lineColor و پارامتر دوم lineWidth میباشد.

پارامتر lineColor از نوع String است و مقدار آن کد رنگ هگزادسیمال مورد نظر برای خط است.

پارامتر lineWidth از نوع Float و تعیین کننده ضخامت خط است.

فهرست مطالب این صفحه